Press

Elina Merenmies Last Dance, 2016–2018 tempera and oil on canvas 166 x 146 cm photo: Jussi Tiainen
Elina Merenmies Striver of Wilderness, 1997–2019 tempera and oil on canvas 150 x 100 cm photo: Jussi Tiainen
Hanna Saarikoski C, 2019 4K video, 16:9, stereo 6 min 16 sec
Press ReleaseFiEnSv
download as pdf

ELINA MERENMIES
Versoja ja halkeamia
8.8.–1.9.2019

Aika itkeä
ja aika nauraa,
aika on valittaa
ja aika tanssia.
– Saarnaaja 3:4

Elina Merenmies (s. 1967) on taidemaalari ja piirtäjä, jonka kunnioitus kuvataiteen traditiota, tekniikkaa ja materiaaleja kohtaan leikkaa läpi hänen tuotantonsa. Vahvaan ammattitaitoon kuuluu sekä tradition tuntemus että näiden perinteiden rikkominen, mikä tarkoittaa Merenmiehelle työskentelyn vapautta ja tekee hänestä erityislaatuisen nykytaiteilijan. Merenmiehen öljy- ja temperamaalaukset sekä muste- ja väriliitupiirrokset käsintehdylle paperille on toteutettu hienostuneesti, kädenjäljellä, joka on yhtä aikaa tarkka ja vapautunut.

Merenmiehen teosten ytimessä yhdistyy merkitysten, tunteiden ja toistuvien aiheiden moninainen kerrostunut kirjo. Taiteilijan laajamittainen tuotanto muodostaa uniikin ja mystisen universumin, jossa kiehtovat hahmot sukeltavat metsien syvyyksiin, kaivautuvat turvaan maan alle tai nousevat pilvien korkeuksiin. Komiikka ja tragedia, pelko ja lohtu sekä toivo ja toivottomuus sekoittuvat sopusoinnussa toisiinsa. Inhimillinen ymmärrys ja herkkyys elämän kompleksisuutta kohtaan on vahvasti läsnä. Merenmiehen teoksia voi lähestyä portteina hiljaisuuteen ja ihmisyyden perimmäiseen olemukseen.

Versoja ja halkeamia -näyttely jatkaa Merenmiehelle keskeisten teemojen käsittelyä, kuten metsä, taivas ja pilvet. Lisäksi taidehistoria, historia, kirjallisuus ja uskonto ovat taiteilijalle tärkeitä inspiraation lähteitä. Aiheiden valinnassa hän ei kuitenkaan päästä itseään helpolla, sillä kiertotie on paljon kiinnostavampi kuin suora eteneminen. Merenmies haastaa itseään työskennellessään ja teoksen valmistuminen voi olla pitkäkestoinen sisäinen prosessi. Merenmiehelle on tärkeää odottaa oikeaa hetkeä, jotta tietää milloin edetä. Toisinaan maalaus saattaa odottaa jopa kolmattakymmentä vuotta lopullista muotoaan.

Elina Merenmiehen teoksia sisältyy merkittävien kotimaisten julkisten ja yksityisten kokoelmien lisäksi useiden pohjoismaisten taidemuseoiden, kuten Arken Museum for Moderne Kunstin ja Uppsalan taidemuseon, kokoelmiin sekä niin eurooppalaisiin kuin amerikkalaisiinkin yksityiskokoelmiin. Merenmiehen töitä on nähty viime vuosina yksityisnäyttelyissä Helsingin Taidehallissa (2012) ja Nordiska Akvarellmuseetissa (2010), sekä ryhmänäyttelyissä Kuopion taidemuseossa (2018–2019), Norrköpingin taidemuseossa (2017–2018), Helsingin taidemuseo HAMissa (2017) ja Galerie Mikael Andersenissa Kööpenhaminassa (2016).

Päivi Lappalainen

ANHAVA UNDERGROUND:
HANNA SAARIKOSKI
8.8.–1.9.2019

Hanna Saarikosken (s. 1978) työskentelyssä piirustus ja maalaus yhdistyy videoon, installaatioon ja performanssiin omintakeisella ja monikerroksisella tavalla. Videoteoksessa C mustaan hiilestä tehtyyn asuun pukeutunut hahmo kulkee valkoisessa tilassa ympyränomaista reittiä, jättäen keveitä jälkiä valkoiseen paperiin. Hauras, käsintehty hiilipuku peittää figuurin kauttaaltaan.

Puvun valmistusmateriaali, piirustushiili, valmistetaan lehtipuun oksia kuumentamalla lähes hapettomassa tilassa niin, etteivät ne kunnolla pala, vaan hiiltyvät. Se on siis lähes loppuun poltettua ainesta. Materiaali kytkeytyy monin tavoin ympäristöömme ja historiaan, hiilen kiertokulku on olennainen osa maapallon ekosysteemiä.

Hauraudestaan huolimatta hiili jättää vahvojakin jälkiä, herättää katsojassa monenlaisia tunteita ja taipuu teoksessa moneksi. Saarikosken videoteoksessa piirtäminen, jäljen jättäminen ja figuurin konkreettinen kiertokulku saavat tapahtumallisen muodon: hiilenpätkistä ommeltu asu rahisee ja kilisee hahmon päällä, joka on kuin liikkuva piirros, samanaikaisesti merkillinen, yllättävä ja lempeä.

Somerniemellä ja Helsingissä asuva ja työskentelevä Hanna Saarikoski on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2008. Hänen teoksiaan on mm. Nykytaiteen museo Kiasman ja Saastamoisen säätiön kokoelmissa. Viime vuosina Saarikoski on pitänyt yksityisnäyttelyt mm. ArtTag Galleryssä (2018) ja Forum Boxissa (2014), osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin ja performanssifestivaaleihin Suomessa ja ulkomailla, mm. New Performance Turku (2018) ja Almost Cinema Festival, Kunstcentrum Vooruit, Gent (2012).

Hanna Huitu

download as pdf

ELINA MERENMIES
Bourgeons and Cracks
8 August – 1 September 2019

A time to weep,
and a time to laugh;
a time to mourn,
and a time to dance.
– Ecclesiastes 3:4

Elina Merenmies (born 1967) is a painter and drawer whose respect for the tradition, technique and materials of visual art runs through her whole oeuvre. Solid professionalism includes both a knowledge of traditions and their transgression, which for Merenmies means the freedom to work and makes her a unique contemporary artist. Her paintings in oil and tempera and her ink and crayon drawings on hand-made paper are executed in a refined way, in a hand that is both precise and liberated at the same time.

A rich and layered array of meanings, emotions and recurring motifs come together at the core of Merenmies’s works. The artist’s extensive oeuvre is a unique and mystical universe in which fascinating figures dive into the depths of forests, burrow under the ground to seek safety or rise to the clouds. Comedy and tragedy, fear and consolation, and hope and despair merge harmoniously with each other. Human understanding and sensitivity for the complexity of life have a strong presence. Merenmies’s works can be approached as gates to silence and the ultimate essence of being human.

Bourgeons and Cracks continues Merenmies’s treatment of her central themes, such as the forest, sky and clouds. Art history, history, literature and religion are also important sources of inspiration for her. In her choice of subjects, however, she does not take the easy path, for the winding detour is far more interesting than proceeding in a straight line. Merenmies challenges herself while working and the completion of a piece can be an internal process of long duration. It is important for the artist to wait for the right moment in order to know when to proceed. Sometimes a painting may wait for over twenty years to find its ultimate form.

Works by Elina Merenmies are included in leading public and private Finnish collections along with those of many Nordic art museums, such the Arken Museum for Moderne Kunst and the Uppsala Art Museum as well as European and American private collections. Works by her have been on display in recent years in solo exhibitions at Kunsthalle Helsinki (2012) and the Nordic Watercolour Museum (2010) and in group exhibitions at the Kuopio Art Museum (2018–2019), the Norrköping Art Museum (2017–2018), Helsinki Art Museum HAM (2017) and Galerie Mikael Andersen in Copenhagen (2016).

Päivi Lappalainen

ANHAVA UNDERGROUND:
HANNA SAARIKOSKI
8 August – 1 September 2019

Hanna Saarikoski’s (born 1978) work combines drawing and painting with video, installation and performance in an original and multi-layered way. In her video piece C, a figure in a black costume of charcoal follows a circular route in a white space, leaving light marks on white paper. The fragile, hand-made charcoal costume covers the figure completely.

The material of the costume, drawing charcoal, is made by heating branches from a deciduous tree in an almost anaerobic state so that it will be charred instead of burning properly. It is material that has nearly been burnt away. It is related to our environment and our history in many ways: the carbon cycle is an essential part of the global ecosystem.

Despite its fragility, the charcoal can leave even prominent marks, arouse a variety of emotions in viewers, and serve as many things in this work. In Saarikoski’s video piece, drawing, leaving a mark and the concrete route of the figure gain the form of an event: the costume sewn together from pieces of charcoal, making a scratching and jingling sound when worn by the figure, is like a moving drawing, strange, surprising and gentle at the same time.

Currently living and working in Somerniemi and Helsinki, Hanna Saarikoski graduated from the Finnish Academy of Fine Arts in 2008. Her works are in the collections of the Kiasma Museum of Contemporary Art and the Saastamoinen Foundation, among others. In recent years, she has held solo exhibitions at venues including ARTag Gallery (2018) and Forum Box (2014) in Helsinki and she has participated in numerous group exhibitions and performance festivals in Finland and abroad, among others New Performance Turku (2018) and the Almost Cinema Festival at Kunstcentrum Vooruit in Ghent (2012).

Hanna Huitu

download as pdf

ELINA MERENMIES
Skott och sprickor
8.8.–1.9.2019

En tid att gråta,
en tid att le,
en tid att sörja,
en tid att dansa.
– Predikaren 3:4

Elina Merenmies (f. 1967) är en målare och tecknare vars produktion genomsyras av respekt för bildkonstens tradition, teknik och material. Gedigen yrkesskicklighet inbegriper såväl kännedom om som avsteg från traditionen, vilket för Merenmies betyder frihet i det konstnärliga arbetet och gör henne till en mycket säregen samtidskonstnär. Hennes olje- och temperamålningar och bläck- och färgkritsteckningar på papper är gjorda med raffinerad skicklighet som lämnar ett samtidigt både precist och frigjort spår.

Kärnan i Merenmies verk består av ett skiktat komplext spektrum av betydelser, känslor och upprepade motiv. Hennes omfattande produktion bildar ett lika unikt som mystiskt universum där fascinerande figurer än dyker djupt ner i skogar, än gräver sig i skydd under jorden, än reser sig upp mot molnen. Komik och tragedi, rädsla och tröst, hopp och hopplöshet – alla blandas de samman i ljuv harmoni. Mänsklig förståelse och känslighet för livets komplexitet lyser med sin närvaro. Merenmies verk kan upplevas som portar både till tystnad och till det mänskligas innersta väsen.

På utställningen Skott och sprickor fortsätter Merenmies att behandla centrala teman såsom skog, himmel och moln. Andra viktiga inspirationskällor är konsthistorien, litteraturen och religionen. I valet av motiv låter hon inte sig själv komma lätt undan, för det är alltid intressantare att välja en omväg än att gå rakt fram. Merenmies utmanar sig själv i sitt arbete, och ett verks tillblivelse kan bli till en långvarig inre process. För Merenmies är det viktigt att invänta det rätta ögonblicket att avancera. Ibland kan en målning vänta rentav mer än tjugo år innan den får sin slutliga skepnad.

Elina Merenmies verk ingår förutom i betydande offentliga och privata inhemska samlingar också i många nordiska konstmuseers samlingar, t.ex. Arken Museum for Moderne Kunst och Uppsala konstmuseum, samt i såväl europeiska som amerikanska privata samlingar. Merenmies verk har under de senaste åren visats på separatutställningar på bl.a. Helsingfors Konsthall (2012) och Nordiska Akvarellmuseet (2010) samt på grupputställningar på Kuopio konstmuseum (2018–2019), Norrköpings konstmuseum (2017–2018), Helsingfors konstmuseum HAM (2017) och Galerie Mikael Andersen i Köpenhamn (2016).

Päivi Lappalainen

ANHAVA UNDERGROUND:
HANNA SAARIKOSKI
8.8.–1.9.2019

I Hanna Saarikoskis (f. 1978) konstnärliga arbete förenas teckning och måleri med video, installation och performance på ett både originellt och mångbottnat sätt. I videoverket C ser vi en gestalt i svart skrud gjord av kol vandra runt i ett vitt rum, lämnande lätta spår på vitt papper. Den sköra, handgjorda skruden täcker gestalten från topp till tå.

Materialet som skruden är gjord av, ritkol, tillverkas genom upphettning av lövträdsgrenar i ett nästan syrelöst rum så att de inte fattar eld utan istället förkolnar. Det är med andra ord ett material som är nästan utbränt. Materialet har många kopplingar till vår miljö och historia, kolets kretslopp är en viktig del av jordens ekosystem.

Trots sin skörhet kan kol lämna även starka spår, det väcker en mångfald känslor hos betraktaren och det är användbart på många sätt i ett konstverk. I Saarikoskis videoverk förvandlas tecknandet, spåret av kol och figurens konkreta kretsgång till ett händelseförlopp: skruden som är hopsydd av kolstumpar rasslar och klirrar på gestalten som framstår som en rörlig teckning, märklig, överraskande och mild på en och samma gång.

Hanna Saarikoski utexaminerades från Bildkonstakademin 2008 och är idag verksam i Somerniemi och Helsingfors. Hennes verk ingår i bl.a. Museet för nutidskonst Kiasmas och Saastamoinenstiftelsens samlingar. Under de senaste åren har Saarikoski hållit separatutställningar på bl.a. ArtTag Gallery (2018) och Forum Box (2014). Hon har också deltagit i talrika grupputställningar och performancefestivaler både i Finland och utomlands, bl.a. New Performance Turku (2018) och Almost Cinema Festival, Kunstcentrum Vooruit, Gent (2012).

Hanna Huitu