Press

Kari Cavén Apuva / Heeelp, 2018 mixed media 54 x 90 x 31 cm
Kari Cavén Letti / Braid, 2019 mixed media 185 x 34 x 13 cm
Kari Cavén From Moscow Metro with Love, 2019 mixed media 115 x 132 cm
Press ReleaseFiEnSv
download as pdf

KARI CAVÉN
Työmiehen päiväkirja
4.–28.4.2019

 

Kari Cavénin taidetta voisi luonnehtia havainnoinnin runoudeksi. Hän etsii jatkuvasti merkityksiä kaikesta, mikä meitä ympäröi, niin tavaroiden maailmasta kuin koko elinympäristöstä. Merkitykset keskittyvät usein kysymykseen onko jokin taidetta vai ei. Tämä kysymys on askarruttanut ja innostanut Cavénia lähes koko hänen taiteilijauransa ajan. Sama asia on ollut yksi modernismin keskeisiä ajatuksia ja sitä on vuosikymmenien ajan pohdittu ja kokeiltu monesta eri näkökulmasta.

Katsoessaan Cavénin taidetta katsoja tuntuu kokevan saman prosessin kuin taiteilija suunnitellessaan teoksia. Merkitysten huomaaminen vaatii keskittymistä ja avointa mieltä. Taiteen ja ei-taiteen raja on jatkuvassa liikkeessä, mutta se voidaan hetkellisesti pysäyttää ja katsoa tilannetta taiteilijan tekemän ehdotuksen tai esimerkin valossa. Marcel Duchampin jälkeen taide on usein määritelty kontekstilla. Tämän mukaan minkä tahansa esineen voi muuttaa taiteeksi esittämällä se taidetilassa ja -tilanteessa. Tämä ei ole Cavénin ohjenuora. Hänen taiteensa keskittyy itsenäisen esineen merkittävyyteen. Hän etsii sisältöä, joka on syntynyt sattumalta tai virittää sen tietoisesti jonkin materiaalissa olevan aihion pohjalta. Teoksen kokonaisviritys viimeistellään teoksen nimen eli kielen avulla. Usein teoksia katsellessa ja tuntuukin kuin teos olisi itse kastanut itsensä.

Hänen nimenantomenetelmänsä perustuu eräänlaiseen kolmijakoon: mistä joku teos koostuu ja miltä se näyttää, mitä se oikeasti on tai on ollut ja lopuksi näiden kielellinen läpivalaisu. Parhaimmillaan tässä läpivalaisussa, jota usein leimaa oivaltava huumori, yhdistyvät teoksen kaikki tasot.

Cavénin taide perustuu etsimiseen ja löytämiseen. Hän tutkii ajan jättämiä jälkiä materiaan, kulutuksen tuottamaa jätettä, hankkii halpatuotteita ja kerää poisheitettyjä tavaroita roskalavoilta. Teoksen toteutusta edeltää erittäin tarkka valintavaihe, jolloin taiteilija ”käy dialogia” valitun materiaalin kanssa.

Lähtökohtana on aina kuitenkin taiteilijan tapa havainnoida asioita, esineitä, tapahtumia ja niiden jälkiä. Hän todella näkee ja kokee, etsii ja löytää ja lopuksi sovittaa sanallisen ilmaisun suhteessa näihin. Nämä sanalliset viitteet ovat yhtä vapaasti valittuja kuin hänen tyylillisetkin valinnat ja niissä on usein myös lainauksia käytössä kuluneista arkisista sanonnoista tai populaarikulttuurista.

Kaiken tämän hän kääntää taiteen kielelle, joka ei ole riippuvaista yhdestä tyylisuunnasta, sillä eri asiat vaativat omanlaisiaan kuvallisen ilmaisun tapoja. Jokainen tyyli on myös kertomus, joka heijastaa oman aikansa historiaa.

Cavén ei yleensä tee teosta jonkun ennalta ajatellun idean mukaan. Tästä poikkeuksena ovat tiettyyn paikkaan tehdyt julkiset teokset. Ne ovat usein syntyneet tietyn ennakkoon määritellyn idean tai teeman pohjalta. Näissäkin on yleensä lähtökohtana joku elementti, jonka hän on havainnoinut teoksen tulevasta paikasta tai tilanteesta. Tällainen on esimerkiksi Artscape Nordlandin veistosprojektissa Beiarnin kunnassa Norjassa sijaitseva teos Tänään, Huomenna, Aina. Veistoksissa käytetyt materiaalit määrittelevät tässä veistoksessa aikaa. Se koostuu kolmesta ympyränmuotoisesta rakennelmasta, joista Tänään on tehty haloista, Huomenna hirsistä ja Aina betonista.

Cavénin estetiikassa on laaja rekisteri. Hänen kuvallinen ilmaisunsa voi olla rouheaa arkikuvaa ja toisaalta äärimmilleen viritettyä esteettistä hienosäätöä. Tuntuu, että taide on tärkeää mutta sen ei tarvitse olla tärkeilevää. Hän kertoo meille tarinaa, jonka ehkä syvällisin sisältö on runouden näkeminen ja tunnistaminen arkisessa elämässä ja sen monimuotoisessa maailmassa.

 

Maaretta Jaukkuri, näyttelyn kuraattori

 

Kari Cavén on edustanut Suomea Venetsian ja São Paulon biennaaleissa ja hänen teoksiaan on yksityiskokoelmien lisäksi useissa suomalaisissa ja pohjoismaisissa julkisissa kokoelmissa: mm. Moderna Museet Tukholma, Malmön taidemuseo, Göteborgin taidemuseo, Saastamoisen säätiö/EMMA, Espoo; Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki ja HAM Helsingin taidemuseo. Lisäksi Kari Cavén on kutsuttu tekemään lukuisia julkisia teoksia Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan.

Viime vuosina Kari Cavén on mm. pitänyt yksityisnäyttelyitä Galeria Cavalossa, Rio de Janeirossa, Brasiliassa, sekäÖstfold Kunstsenterissä, Fredrikstadissa, Norjassa.

download as pdf

KARI CAVÉN
A Worker’s Diary
4 – 28 April 2019

 

The art of Kari Cavén (b. 1954) could be described as the poetry of observation. He is continuously seeking meanings in everything that surrounds us, the world of objects and the environment as a whole. The meanings often focus on the question of whether something is art or not. This question has preoccupied and inspired Cavén throughout almost his whole career as an artist. It has also been a core idea of modernism, addressed and tested from a variety of perspectives over the decades.

A viewer of Cavén’s work seems to experience the same process as the artist does when he is planning and designing his pieces. Concentration and an open mind are needed for noticing meanings. The boundary of art and non-art is continuously fluid, but it can be halted for a moment to view the situation in the light of  the artist’s proposals or examples. After Marcel Duchamp, art has often been defined with context, which means that any object at all can be turned into art by displaying it in an art space and an art-related situation. This is not Cavén’s guideline. His art, instead, focuses on the significance of the individual object. He looks for content created by chance or develops it deliberately from something unfinished within the material. The work as a whole is brought to completion with its name, i.e. with language. Looking at the works, it often seems as if they have baptised themselves.

Cavén’s method of naming his works is based on a kind of trichotomy of what a piece is made of and what it looks like, what it actually is or has been, and finally the linguistic transillumination of these factors. At best, this transillumination, often marked by perceptive humour, combines all the levels of the work.

Cavén’s art is based on seeking and finding. He studies the marks of time on matter and waste produced by consumption, acquiring cheap products and collecting discarded objects from dumpsters. The realisation of a piece is preceded by an extremely precise stage of selecting, during which the artist ‘engages in a dialogue’ with his chosen material.

The starting point, however, is always the artist’s own way of observing matters, objects, actions or their traces. He truly sees and experiences things, seeks and finds, and finally adapts verbal expression to them. The verbal references are as freely chosen as Cavén’s choices in style, often containing quotes from hackneyed everyday expressions or popular culture.

He translates all this into an idiom of art that is not dependent on any individual style, for different things call for methods of visual expression that are specific to them. Each style is also a narrative reflecting the history of its own time.

Cavén does not usually make a work of art according to any preconceived notion. Exceptions to this rule are public works of art for specific locations, which are often based on a predetermined idea or theme. They, too, proceed from some perceived element of the future location or situation of the work. One such work by him is Today, Tomorrow, Forever in the Artscape Nordland sculpture project in the municipality of Beiarn in Norway. The materials of its pieces define time. The work consists of three circular structures; Today is made of cordwood, Tomorrow of timber, and Forever of concrete.

Cavén’s aesthetic has a broad register. His visual expression can be earthy everyday imagery, and on the other hand aesthetic fine-tuning taken to extremes. It can be felt that art is important but it does not have to be self-important. Cavén tells us a story of which perhaps the deepest content is to see and recognise poetry in everyday life and its diverse world.

 

Maaretta Jaukkuri, curator of the exhibition

 

Kari Cavén has represented Finland in the Venice and Sao Paulo biennales and his works are included in private collections and public collections in Finland and many Nordic ones, including Modern Museet in Stockholm, the Malmö Art Museum, the Gothenburg Art Museum, the Saastamoinen Foundation/EMMA, Espoo; the Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki ja HAM Helsinki Art Museum. Kari Cavén has also been invited to make several public works of art in Finland, Sweden and Norway.

In recent years, Kari Cavén has, among other things, held solo exhibitions at Galeria Cavalo in Rio de Janeiro, Brazil and Östfold Kunstsenter in Fredrikstad, Norway.

download as pdf

KARI CAVÉN
En arbetares dagbok
4 – 28.4 2019

 

Kari Cavéns (f. 1954) konst kunde karakteriseras som iakttagandets poesi.Han letar oavbrutet efter betydelser i allt som omger oss, såväl i tingens och föremålens värld som i hela vår livsmiljö.Betydelserna fokuserar ofta på frågan om någonting är konst eller inte.Den frågan har sysselsatt och inspirerat Cavén under praktiskt taget hela hans konstnärskarriär.Den har också varit en av modernismens centrala idéer som under decenniernas lopp dryftats och prövats ur olika synvinklar.

Den som betraktar Cavéns konst tycks genomgå samma process som konstnären då han planerar sina verk.Att upptäcka betydelserna kräver koncentration och öppenhet.Gränsen mellan konst och icke-konst befinner sig i oavbruten rörelse som dock kan stannas upp för ett ögonblick så att vi kan se situationen i ljuset av konstnärens förslag eller exempel.Efter Marcel Duchamp har konsten ofta definierats via sin kontext.Då kan vilket som helst föremål förvandlas till konst om det visas i ett rum eller ett sammanhang inom konstens sfär.Det är inte Cavéns rättesnöre.Hans konst fokuserar på det självständiga föremålets betydelsefullhet.Han letar efter innehåll som uppstått av en slump eller också skapar han medvetet innehåll utgående från något element i materialet.Sin slutliga karaktär får verket via sitt namn, dvs. via språket.Och när man betraktar Cavéns verk är det ofta just så det känns: som om verket hade döpt sig själv.

Namngivningsmetoden har tre steg: för det första vad ett verk består av och hur det ser ut, för det andra vad det verkligen är eller har varit och för det tredje en språklig genomlysning av dessa.I bästa fall förenas verkets samtliga plan i denna genomlysning som ofta präglas av intelligent humor.

Cavéns konst bygger på att söka och finna.Han utforskar spår som tiden lämnat i materien, avfall som konsumtionen producerat, han skaffar billighetsprodukter och samlar bortslängda prylar från sopflak.Själva genomförandet av ett verk föregås av en extremt noggrann valprocess där konstnären ”för en dialog” med det utvalda materialet.

Cavéns utgångspunkt är dock alltid hans sätt att iaktta fenomen, föremål, händelser och de spår de lämnar.Han har förmågan att faktiskt se och uppleva, söka och finna och slutligen forma ett verbalt uttryck för dem.Dessa verbala referenser är lika fritt valda som hans stilval, och de innehåller ofta även citat från slitna vardagliga talesätt eller från populärkulturen.

Allt detta översätter han till ett konstens språk som inte är beroende av en enda stilriktning; olika ting kräver olika visuella uttrycksmedel.Varje stil är också en berättelse som speglar sin egen tids historia.

Cavén gör i allmänhet inte verk utifrån någon färdigt uttänkt idé.Ett undantag från den regeln är offentliga verk till specifika platser.De har ofta uppstått från en idé eller ett tema som han tänkt ut i förväg.Även de verken utgår i allmänhet från något element eller någon situation som han observerat kring den kommande platsen eller situationen för verket.Ett exempel är verket I dag, I morgon, Alltidi Artscape Nordlands skulpturprojekt i den norska kommunen Beiarn.Där är det skulpturernas material som definierar tiden.Verket består av tre cirkelformade konstruktioner av olika material: I dagav vedträn, I morgonav stockar och Alltidav betong.

Cavéns estetik spänner över ett brett register.Hans bildspråk kan vara grovt vardagligt lika väl som extremt finstämt och estetiskt.Konsten är viktig, men den ska inte göra sig viktig.Kari Cavén berättar en historia för oss, en historia vars kanske djupaste innehåll handlar om att upptäcka och identifiera poesin i det dagliga livet och dess mångskiftande värld.

 

Maaretta Jaukkuri, utställningens kurator

 

Kari Cavén har representerat Finland på Venedig- och São Paulobiennalerna och hans verk ingår förutom i privata samlingar i offentliga samlingar i Finland och flera nordiska länder: bl.a. Moderna Museet i Stockholm, Malmö konstmuseum och Göteborgs konstmuseum, Saastamoinenstiftelsen/EMMA, Esbo; Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors och HAM Helsingfors konstmuseum. Dessutom har Kari Cavén inbjudits att göra flera offentliga verk i Finland, Sverige och Norge.

Under de senaste åren har Cavén bl.a. hållit separatutställningar på Galeria Cavalo i Rio de Janeiroi Brasilien och Östfold Kunstsenter i Fredrikstad i Norge.