Press

Heini Aho Corner Is a Place Where Two Sides Meet, 2020 mixed media 166 x 166 cm photo: Jussi Tiainen
Heini Aho Fools Time (II), 2020 motor, glass, sand size variable photo: Jussi Tiainen
Heini Aho The Inner Life of Things, 2019 4K video, stereo 8 min edition 5 still image: courtesy of the artist
Press ReleaseFiEnSv
download as pdf

HEINI AHO
Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive
6.2.–1.3.2020

Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive on Heini Ahon (s. 1979) kolmas yksityisnäyttely Galerie Anhavassa. Aho yhdistää työskentelyssään monipuolisesti kuvanveiston, installaation ja liikkuvan kuvan elementtejä kiehtoviksi ja puhutteleviksi teoksiksi, joissa tarkkanäköiset havainnot ympäristöstä kohtaavat pohdiskelevat mietteet. Teokset käsittelevät muun muassa ajan moniulotteisuuteen, jännitteeseen, todellisuuden havainnointiin ja ihmisen käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä oivaltavasti ja herkän uteliaalla mielellä.

Nyt avautuvan näyttelyn teoksia voi tarkastella Ahon ilmaisun aprikoivina tiivistyminä. Niissä on mukana muun muassa hidasta liikettä, savua, kiertyviä ja purkautuvia jännitteitä ja liikkuvaa kuvaa, mutta myös täysin staattisia teoksia. Työskentelyssään Aho käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja: hän yhdistää teoksissaan ennakkoluulottomasti mm. lasia, hiekkaa, akryylihartsia, puuta ja savua niiden välistä sukulaisuutta tai ”kaveruutta” etsien. Erilaisten ja eri luonteisten asioiden yhteen tuomista niin materiaalien, muodon kuin kielellisen ilmaisun tasolla voisikin pitää yhtenä Ahon työskentelyn ominaispiirteistä, minkä näyttelyn nimi Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive kertovasti myös ilmaisee.

Corner Is a Place Where Two Sides Meet -teokseen Aho on koonnut suuren määrän erilaisia huonekaluista, laatikoista ja esineistä sahaamiaan kulmia, jotka hän on asetellut vieri viereen suureksi seinän peittäväksi alueeksi. Vieretysten asetellut kulmat voivat olla peräisin hyvinkin eri kokoisista kappaleista, mutta irtileikattuina ja yhdistettyinä muodostavat ne teoksessa yhtenäisen kulmikkuuksien lauman.

Videoteoksessa Touching the Modern Life mustasta tilasta piirtyvät esiin kädet, jotka alkavat hitaasti muovata savella esiin erilaisia yksinkertaisia ihmisen elintilaan kuuluvia asioita. Pimeydestä piirtyy esiin tuttuja arkisia esineitä: ruukku, kirja, lautanen, pöytä ja tuoli. Videolla näkyvä märkä, pimeässä tilassa vaaleana näyttäytyvä savi tuo teokseen ja näyttelykokonaisuuteen mukaan herkullisen ja vahvan visuaalisen materiaalintunnun.

Full Door Stop -teos muodostuu matalaksi sahatuista, seinään kiinnitetyistä ovista, jotka ovat kahden kappaleen välissä, liikkumattomiksi pakotettuina. Kunkin oven toisella puolella on jokin Ahon akryylihartsiin valama ihmisen raajan osa työntämässä ovea, ja sen vastaparina oven toisella puolella, oven ja lattian väliin, Aho on työntänyt värjättyyn akryylihartsiin valamansa kiilakoron. Työntämisen, vastustamisen ja jarruttamisen ajatukset tiivistyvät teoksessa jonkinlaiseksi vastavoimien staattiseksi asetelmaksi.

Kahdelle seinälle levittäytyvä Fools Time rakentuu lukuisista seinään kiinnitetystä erikokoisista ja muotoisista lasiobjekteista, joiden sisällä on tummaa hiekkaa. Pehmeät lasista puhalletut orgaaniset muodot ovat jatkuvassa hitaassa liikkeessä akselinsa ympäri. Objektien sisällä hiekka valuu, kerääntyy ja purkautuu, muodostaen seinälle jatkuvasti muuttuvan tiimalasien joukon, joka on kuin pienoismalli maailmankaikkeudesta, tai mietelmä ihmisen hupsusta aikakäsityksestä.

Heini Aho on valmistunut Turun Taideakatemiasta vuonna 2003 ja Kuvataideakatemiasta vuonna 2015. Viimeaikaisia näyttelyitä ovat mm. Milloin on nyt? Wäinö Aaltosen museossa (2019–2020), Pori Biennale III – Centennial (2018) ja Objekti 4 (2018). Hänen teoksiaan on parhaillaan esillä Turussa Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Juhlavuoden kutsuvieraat -näyttelyssä. Aho on valittu toteuttamaan uudet julkiset teokset Helsingin suomalais-venäläiseen kouluun ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Taiteilijan teoksia on mm. Nykytaiteen museo Kiasman ja Saastamoisen säätiön kokoelmissa, Valtion taidekokoelmassa sekä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yksityiskokoelmissa. Vuonna 2016 Aholle myönnettiin William Thuring -säätiön pääpalkinto. Heini Aho on kansainvälisen taiteilijakollektiivi Videokaffen jäsen.

Hanna Huitu

download as pdf

HEINI AHO
Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive
6 February – 1 March 2020

Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive is Heini Aho’s (born 1979) third solo exhibition at Galerie Anhava. Aho blends elements of sculpture, installation and the moving image in a wide range of ways to make fascinating and compelling works in which acute observations of her environment merge with reflective thought. He works address, among other things, issues of the multidimensionality of time, tension, perceptions of reality and human behaviour with insight and a sensitively curious attitude.

The works of the exhibition can be considered as musing condensations of Aho’s form of expression. They include, among other things, slow movement, smoke, coiling and releasing tensions and the moving image, but there are also completely static works. The artist uses a wide range of different materials, boldly combining, for instance, glass, sand, acrylic resin, wood and smoke, seeking their kinship or ‘mateship’. Bringing together various things of a different nature in terms of material, form and linguistic expression could be regarded as one of the characteristics of Aho’s work, as aptly stated in the title of the exhibition Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive.

For Corner Is a Place Where Two Sides Meet Aho assembled a large number of corners that she had sawed from furniture, boxes and objects, and which she placed in rows on a large area covering the wall. The corners next to each other could well be from objects of different size, but when removed by sawing and combined they form a uniform herd of angularities in the artwork.

In the video piece Touching the Modern Life a pair of hands first emerges from a black space and starts to slowly shape out of clay various simple objects from the human sphere of life. Familiar everyday items come into view from the dark: a jug, a book, a plate, a table and a chair. The wet clay, which gains a light colour in the dark space, gives this work and the exhibition as a whole a succulent and strong visual feel of material.

Full Door Stop consists of doors sawed to a low height and attached to the wall. They are between two objects and forced to remain immobile. Behind each of the doors is a human limb cast by Aho in acrylic resin which is pushing the door and matched on the other side by a wedge heel cast in dyed acrylic resin and jammed by the Aho between the door and the floor. Thoughts of pushing, resisting and braking movement are condensed in this piece into a kind of static still-life of opposing forces.

Spreading out on two walls, Fools Time is made of numerous wall-mounted glass objects of different size and shape that contain dark-coloured sand. Soft organic forms of blown glass are in continuous movement around their axes. Inside the objects, the sand flows, accumulates and is released, creating on the wall a continuously changing group of hourglasses, like a scale model of the universe or a reflection on man’s silly notion of time.

Heini Aho graduated from the Arts Academy of Turku in 2003 and the Academy of Fine Arts in Helsinki in 2015. Her recent exhibitions include When Is Now? at the Wäinö Aaltonen Museum of Art (2019–2020), Pori Biennale III – Centennial (2018) and Objekti 4 (2018). Her works are currently on show at the anniversary exhibition of the Turku Artists’ Association at the Aboa Vetus & Ars Nova Museum in Turku. Aho has been chosen to make new public works of art for the Finnish-Russian School in Helsinki and the Turku University Central Hospital. Her works are included in the collections of the Kiasma Museum of Contemporary Art, the Saastamoinen Foundation, the Finnish State, and several Finnish and international private collections. Aho was awarded the main prize of the William Thuring Foundation in 2016. She is a member of the international Videokaffe artist collective.

Hanna Huitu

download as pdf

HEINI AHO
Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive
6.2.–1.3.2020

Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive är Heini Ahos (f. 1979) tredje separatutställning på Galerie Anhava. Aho kombinerar på ett mångsidigt sätt element från bildhuggeri, installation och rörlig bild i sina fascinerande och tilltalande verk där skarpsynta iakttagelser av omgivningen förenas med reflekterande tankar. Verken kretsar bland annat kring frågor om tidsdimensionernas mångfald, spänningar, perception och mänskligt beteende – alltid insiktsfullt och med en känslig nyfikenhet.

De verk som här visas kan studeras som begrundande förtätningar av Ahos uttryck. Där ingår bland annat långsam rörelse, rök, tvinnade och upplösta spänningar och rörlig bild, men också statiska verk visas på utställningen. Aho använder varierande material på ett mångsidigt sätt: hon kombinerar fördomsfritt bl.a. glas, sand, akrylharts, trä och rök i sitt sökande efter släktskap eller ”vänskap” mellan dem. Detta att föra samman ting av olika karaktär i fråga om såväl material och form som språkligt uttryck kunde därför ses som ett särdrag i Ahos konstnärliga skapande, något som också utställningens titel, Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive, är ett talande uttryck för.

I verket Corner Is a Place Where Two Sides Meet har Aho samlat hörnbitar som hon sågat av från varierande möbler, lådor och andra föremål och sedan placerat bredvid varandra så att de bildar ett fält som täcker väggen. Hörnbitarna kan vara tagna från stycken av mycket varierande storlek, men lösgjorda och kombinerade på det här sättet bildar de en homogen skara kantigheter.

I videoverket Touching the Modern Life ser vi händer som sticker fram ur ett svart rum och börjar forma enkla vardagliga föremål i lera. Ur mörkret träder det ena välbekanta föremålet efter det andra fram: en kruka, en bok, en tallrik, ett bord, en stol. Den våta leran som i videons mörker förefallerer ljus skapar en delikat och stark visuell materialkänsla både i verket och i hela utställningen.

Verket Full Door Stop består av dörrar som sågats ner på höjden och sedan fästs på väggen mellan två stycken som hindrar dem från att röra sig. På ena sidan om varje dörr försöker en del av en mänsklig extremitet gjuten i akrylharts knuffa upp dörren, vilket på andra sidan förhindras av en kilklack – även den i färgat harts – inklämd mellan dörrens nedre kant och golvet. Detta att knuffa, hålla emot och bromsa komprimeras i verket till ett slags statisk konstellation med motsatta krafter.

Verket Fools Time består av talrika glasobjekt i olika storlek och form, alla fyllda med mörk sand och spridda över två väggar. Det blåsta glasets organiska former är i en oavbruten långsam rörelse runt sin axel. Inuti dem rör sig sanden, hopar sig och töms och bildar en ständigt föränderlig samling timglas, ett slags miniatyr av världsalltet eller en aforism om mäniskans stolliga tidsuppfattning.

Heini Aho utexaminerades från Åbo Konstakademi 2003 och från Bildkonstakademin 2015. Bland hennes senaste utställningar kan nämnas När är nu? på Wäinö Aaltonens museum (2019–2020), Pori Biennale III – Centennial (2018) och Objekti 4 (2018). För närvarande visas hennes verk på museet Aboa Vetus & Ars Novas jubileumsutställning för Konstnärsgillet i Åbo. Aho ska också göra nya offentliga konstverk till finsk-ryska skolan i Helsingfors och till Åbo universitetscentralsjukhus. Hennes verk ingår i bland annat Kiasmas och Saastamoinenstiftelsens samlingar, i Statens konstsamling samt i talrika inhemska och internationella privata samlingar. År 2016 tilldelades Aho William Thuring-stiftelsens huvudpris. Aho är medlem i det internationella konstnärskollektivet Videokaffe.

Hanna Huitu