Press

Jussi Niva Matter, Overleaf, 2019 oil on board 125 x 75 x 13 cm Photo: Jussi Tiainen
Jussi Niva Matter, Splayed, 2019 oil on board 131 x 127 x 20 cm Photo: Jussi Tiainen
Jussi Niva Dazzle Camo, 2019 oil on board 62 x 100 x 26 cm Photo: Jussi Tiainen
Press ReleaseFiEnSv
download as pdf

JUSSI NIVA
Matter – aiheen aine
9.1. – 2.2.2020

Jussi Nivan (s. 1966) ensimmäinen yksityisnäyttely Galerie Anhavassa avaa kevään 2020 näyttelyohjelman. Näyttelyssä on esillä kolmiulotteisia teoksia, joissa on vapaasti taittuvia, maalattuja pintoja. On kuin maalauspinta olisi irronnut maalauspohjastaan, ja kääntyilisi vapaasti suhteessa seinään ja katsojaan. Toisinaan maalauksen muoto näyttää riippuvan, toisinaan se leijuu, lepää tai näyttäisi olevan kiertyvässä liikkeessä.

Näyttelyn nimi Matter – aiheen aine on samanaikaisesti konkreettinen ja abstrakti. Ei ole sattumaa, että englannin kielessä konkreettinen substantiivi ”matter” (aine), abstraktio (materiaalisuus) ja tärkeyttä tai olennaisuutta ilmaiseva verbi (”to matter”) ovat läheistä sukua toisilleen.[1] Väripaletti yhdistää heraldisia ja vahvoja värikenttiä maan, ruosteen ja saven materiaalisiin sävyihin. Uusissa maalauksissa Nivaa kiinnostaa tasapaino massan ja kuvallisen tilan välillä. Teoksissa yhdistyy kaunis käsinmaalattu maalausjälki, vaivattomuuden tuntu ja tarkka rytmi, joka vaihtelee teoksesta toiseen. Polveilevien maalauspintojen myötä jotain pysyvää ja hierarkista maalauspohjan ja sen päälle maalattavan pinnan järjestyksessä rikkoutuu. Maalauspinta kytkeytyy näyttelytilaan omaehtoisesti ja vapaasti kuin aine, jolla on luontainen yhteys todellisuuden kanssa.

Kuten aikaisemmissa teossarjoissa, myös uusissa teoksissa Nivaa kiinnostaa ja motivoi ajatus siitä, että maalaus on samanaikaisesti pintaa ja muuttuva tilallinen kokemus: teosten luonne muuttuu katsojan liikkeen mukaan. Terävät taitokset ovat kohtia, joissa maalauksen pinta muuttaa suuntaa. Teoksissa on sekä kuvan kaltaisia että täysin abstrakteja elementtejä, mutta erottelu esittävään ja ei-esittävään ei kuitenkaan ole oleellista; pikemminkin kaikki liittyy kokemukseen, jonka katsoja saa liikkuessaan näyttelytilassa.

Jussi Nivan työskentely on leimallisesti maalauksellisen ilmaisun ohella ajattelua maalauksesta ja sen esitystavoista. Teoksissa on mahdollista nähdä kytköksiä niin kubismiin, futurismiin tai konstruktivismiin kuin myös japanilaiseen origami-paperintaitteluperinteeseen. Työskentelyn innoittajana taiteilija mainitsee myös mm. Dazzle camouflage -maalaukset, kubistien kehittämän kuviointitavan, joka perustuu objektin muodon ja volyymin muuttamiseen maalauksen avulla, ja jota käytettiin merialusten havainnoinnin vaikeuttamiseen ensimmäisessä maailmansodassa. Tunnusomaisesti Nivan teoksissa on kuitenkin johdonmukaisesti ja vahvasti läsnä hänen oma maalauksellinen ajattelunsa ja ilmaisu, joka on intuitiivista, rikasta, tarkkaa ja keveää.

Jussi Niva on opiskellut Kuvataideakatemian maalaustaiteen osastolla 1984 1989. Hän osallistui Kasselin Documentaan vuonna 1992 ja Venetsian Biennaaliin vuonna 1993. Jussi Nivan teoksia on useissa julkisissa kokoelmissa, mm. Nykytaiteen museo Kiasman, EMMA Espoon modernin taiteen museon, Aineen taidemuseon, Sara Hildénin taidemuseon, Malmön taidemuseon ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmissa sekä lukuisissa yksityiskokoelmissa. Viimeaikaisia näyttelyitä ovat mm. Galerie Philipp von Rosen, Köln (2019); Faur Zsofi Gallery, Budapest (2018), ja Salon Dahlmann, Berliini (2018).

Hanna Huitu

[1] Mieke Bal (2010): Jussi Niva – Timely Remains, Parvs Publishing, Helsinki, 154

download as pdf

JUSSI NIVA
Matter
9 January – 2 February 2020

Jussi Niva’s (born 1966) first solo exhibition at Galerie Anhava will launch our programme of exhibitions in the spring season of 2020. This exhibition features three-dimensional works with freely folded painted surfaces. They give the impression of the painted surface having separated from its base and turning freely in relation to the wall and the viewer. The form of the painting appears occasionally to be suspended and at other times it hovers, rests or seems to rotate.

The title of the exhibition is Matter – at the same time concrete and abstract. It is no coincidence that the noun ‘matter’, the idea of abstraction in the sense of materiality and the verb ‘to matter’ are all closely related.[1] The artist’s palette combines heraldic and strong fields of colour with the material hues of soil, rust and clay. In his new paintings, Niva is interested in the balance between mass and visual space. These works merge their beautifully painted execution with a feeling of effortlessness and a precise rhythm that varies from one piece to another. Through the jointed painted surfaces something permanent and hierarchic in the order of the base and the surface painted on it is broken. The painted surface connects with the exhibition space upon its own terms and freely like matter with an inherent connection with reality.

As in his earlier series of works, also in the new pieces Niva is interested in and motivated by the idea that a painting is simultaneously a surface and a changing spatial experience: the nature of the works changes according to the viewer’s movements. The sharp folds of the paintings are where the surface changes direction. The works contain elements that are both similar to images and completely abstract, but a distinction between figurative and non-figurative is not, however, important. Instead, everything is related to the experience of the viewer when moving about in the exhibition space.

Alongside painterly expression Jussi Niva’s work characteristically involves thinking about the medium of painting, its form of expression. Connections with cubism, futurism and constructivism alike, as well as the Japanese origami tradition, can be seen in the works. Niva also mentions as his inspiration, among other sources, Dazzle camouflage paintings, a method of creating patterns developed by cubists that is based on altering the form and volume of objects by painting. During the First and Second World Wars it was used to make naval vessels difficult to observe. A characteristic of Niva’s works, however, is the consistent and strong presence of his own painterly thinking and expression, which is intuitive, rich, precise and light.

Jussi Niva studied at the Department of Painting of the Finnish Academy of Fine Arts from 1984 to 1989. He participated in the Kassel Documenta in 1992 and the Venice Biennale in 1993. There are works by him in several public collections, including the Kiasma Museum of Contemporary Art, EMMA Espoo Museum of Modern Art, the Aine Art Museum, the Sara Hildén Art Museum, the Malmö Art Museum and the Jenny and Antti Wihuri Foundation, and in many private collections. Niva has had recent exhibitions in Galerie Philipp von Rosen in Cologne (2019), the Faur Zsofi Gallery in Budapest (2018) and Salon Dahlmann in Berlin (2018), among other venues.

Hanna Huitu

[1] Mieke Bal (2010): Jussi Niva – Timely Remains, Parvs Publishing, Helsinki, 154

download as pdf

JUSSI NIVA
Matter – ämnets ämne
9.1 – 2.2.2020

Jussi Nivas (f. 1966) första separatutställning på Galerie Anhava öppnar galleriets vårsäsong 2020. Niva ställer ut tredimensionella verk med fritt vikta, målade ytor. Den målade ytan förefaller ha lossnat från underlaget så att den svänger fritt i förhållande till väggen och betraktaren. Ibland förefaller formen hänga, ibland sväva eller vila, eller också tycks den rotera.

Utställningens titel Matter – ämnets ämne är samtidigt både konkret och abstrakt. Det är ingen slump att engelskans konkreta substantiv ”matter” (materia), abstrakta substantiv ”materiality” (materialitet, kroppslighet) och verb ”to matter” (någonting är viktig eller väsentligt) är nära besläktade.[1] Färgpaletten kombinerar heraldikens starka färgfält med materiella nyanser av jord, rost och lera. I sina nya målningar riktar Niva sitt intresse mot balansen mellan massa och bildfält. I verken förenas en vackert handmålad yta och en känsla av lätthet med en exakt rytm som varierar från verk till verk. De vindlande målytorna bryter någonting permanent och hierarkiskt i relationen mellan målningens underlag och yta. Ytan förhåller sig självständigt och fritt till det omgivande rummet liksom ett ämne med en naturlig förbindelse med verkligheten.

Liksom i sina tidigare verkserier fascineras och motiveras Niva även i dessa verk av tanken på att en målning är både en yta och en föränderlig rumslig upplevelse på en och samma gång: verkens karaktär förändras efter betraktarens rörelser. Det är vid de vassa vecken där målningens yta byter riktning. Verken innehåller såväl delvis föreställande som helt abstrakta element, men en sådan dikotomi är egentligen oväsentlig; snarare är det fråga om den upplevelse vi får då vi rör oss i utställningssalen.

Utmärkande för Jussi Nivas konstnärliga arbete är att det förutom konkret måleri inkluderar även reflektioner kring måleriets redskap och framställningssätt. I hans verk är det lätt att se kopplingar till kubismen, futurismen och konstruktivismen, men också till den japanska origamitraditionen. Som en inspirationskälla nämner Niva också bl.a. Dazzle camouflage -måleriet, en av kubisterna utvecklad mönsterteknik där ett objekts form och volym skenbart förställs med målade optiska mönster. Tekniken användes under världskrigen för att göra skepp svårare att upptäcka. Ett genomgående och starkt präglande element i Nivas verk är hans personliga måleriska tänkande och det intuitiva, rika, exakta och lätta uttrycket.

Jussi Niva studerade vid Bildkonstakademins målerilinje 1984 –1989. Han deltog i Kassel Documenta 1992 och Venedigbiennalen 1993. Nivas verk ingår i många offentliga samlingar, däribland Museet för samtidskonst Kiasmas, Esbo moderna konstmuseum EMMAs, Aine konstmuseums, Sara Hildéns konstmuseums, Malmö konstmuseums och Jenny och Antti Wihuris fonds samlingar samt i talrika privata samlingar. Under den senaste tiden har han ställt ut på bl.a. Galerie Philipp von Rosen, Köln (2019), Faur Zsofi Gallery, Budapest (2018) och Salon Dahlmann, Berlin (2018).

Hanna Huitu

[1] Bal, Mieke (2010): Jussi Niva – Timely Remains, Helsinki: Parvs Publishing, 154