Press

Karoliina Hellberg Knot (2019) ink and watercolour on paper 46 x 33 cm
Karoliina Hellberg House (revisit), 2019 acrylic and oil on canvas 39 x 39 cm
Karoliina Hellberg Winter Room, 2019 acrylic and oil on canvas 180 x 140 cm
Press ReleaseFiEnSv
download as pdf

KAROLIINA HELLBERG
Knot
31.5. – 28.6.2019

 

Karoliina Hellbergin maalaukset ovat yksityiskohdiltaan runsaita ja väreiltään intensiivisiä, herkkiä ja avoimen aistillisia. Kun astuu Hellbergin yksityisnäyttelyyn Knot, astuu samalla Hellbergin maalausten maailmaan, sillä paperipohjaisten ja öljyvärimaalausten elementit valuvat tilaan lasiveistosten, tapettien ja ilmassa hennosti leijuvan syreenintuoksun muodossa.

Näyttelyn teokset kiertyvät kolmen teeman ympärille: todelliset ja kuvitellut paikat, eroottinen rokokoo sekä erilaiset punokset ja kudelmat. Yksityiskohdiltaan rikkaat interiöörit ja vehreät puutarhat ovat yhä Hellbergin maalausten keskeisiä aiheita. Ne ovat rakenteita, joiden avulla Hellberg tutkii esimerkiksi aikaa, joka ei maalauksen maailmassa liiku lineaarisesti. Syreenintuoksun lisäksi ilmassa väreileekin arvoituksellinen muiston tuntu, tiloihin ja esineisiin kiinnittyneet ajan kerrostumat. Menneiden tapahtumien, kohtaamisten, muistojen ja salaisuuksien lisäksi ne herättävät odotuksia tulevasta tai muistuttavat siitä, mitä ei koskaan saanutkaan tapahtua. Maalaamalla Hellberg jäsentää ja järjestää aikaa uudelleen – kutoo siihen uusia kerroksia ja purkaa toisia muodostaen sekä arkisesta että erityisestä tunnelmaltaan ja merkityksiltään tiheitä kudoksia.

Harkiten rakennetussa näyttelykokonaisuudessa toistuvat tietyt yksityiskohdat: kynttilät, rehevät pensasaidat, lupiinit, pienet orvokit ja putto-hahmot. Hellbergin kiinnostus rokokookuvastoon näkyy hänen paperipohjaisissa teoksissaan seikkailevien veikeiden puttojen lisäksi esimerkiksi Jean-Baptiste-Simeon Chardinin asetelmamaalaukseen viittaavissa lasisissa mansikoissa. Rokokoossa Hellbergiä kiehtovat kuva-aiheiden sekä siihen liitettyjen kepeyden, aistillisuuden ja ilkikurisuuden ohella sen synkemmät sävyt: kaiken kauniin ja kevyen alla piilevät patoutumat ja pelot. Molemmat ovat taiteilijalle yhtä totta.

Uutta Hellbergin teoksissa ovat näyttelyn nimessäkin esiintyvät erilaiset solmut ja kudelmat. Ne näkyvät maalauksissa ja litografialla toteutetussa tapetissa verkon ja koripunoksen kaltaisina muotoina, mutta laveammin tulkittuna visuaalisia kudelmia muodostavat maalauksissa myös seinien kaakeliruudukot, tilasta toiseen kuljettavien rappusten rytmi tai toisiinsa loputtomasti limittyvät lumpeenlehdet.

Solmuilla on myös teemallinen ja metodologinen merkitys. Ne voivat estää etenemisen tai mahdollistaa sen. Hallitakseen tietyn solmun on sen tekemistä harjoiteltava: toistettava sen solmimista ja purkamista, tunnistettava ja opittava solmun logiikka. Samaan tapaan maalauksellinen ajattelu on yhä taidokkaampien solmujen rakentamista ja purkamista, tien löytämistä maalaukseen ja takaisin.

Karoliina Hellberg (s. 1987) valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2015. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyt Didrichsenin taidemuseossa Helsingissä (2019), Suomen Pietarin instituutissa (2017), HAM galleriassa Helsingissä (2016) sekä Galerie Anhavassa Helsingissä (2016). Viime vuosina Hellbergin teoksia on ollut esillä lisäksi muun muassa CHART-taidemessuilla Kööpenhaminassa (2018), Galleri Kantissa Kööpenhaminassa (2018), Kuopion taidemuseossa (2018), Suomen Tukholman instituutissa (2017) sekä Pro Artibuksen Galleri Elverketissä Tammisaaressa (2016–2017). Vuonna 2018 Hellbergille myönnettiin Didrichsenin taidemuseon Pro Arte -tunnustus. Hänen teoksiaan on hankittu muun muassa Saastamoisen säätiön, Päivi ja Paavo Lipposen rahaston ja Helsingin taidemuseon HAMin taidekokoelmiin sekä yksityiskokoelmiin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Englannissa, Belgiassa ja Yhdysvalloissa.

Sanna Lipponen

download as pdf

KAROLIINA HELLBERG
Knot
31 May – 28 June 2019

 

Karoliina Hellberg’s paintings are rich in detail, employing colour intensely, sensitively and in an explicitly sensuous manner. To step into her solo exhibition Knot is to step into world of her paintings, as the elements of her works on paper and in oils flow into their surrounding space in the form of glass sculptures, wallpapers and a scent of lilacs delicately wafting in the air.

The works of the exhibition revolve around three themes: real and imagined places, erotic rococo and knotted braids and weaves of various kinds. Richly detailed interiors and luxuriant gardens are still the main subjects of Hellberg’s paintings. They are structures with which she studies, for example, time, which does not proceed in a linear fashion in painting. Along with the scent of lilac, there is also an enigmatic feeling of memory in the air, layers of time attached to spaces and objects. In addition to past events, meetings, memories and secrets, they arouse expectations of what might happen or serve as reminders of what was never allowed to happen. By painting, Hellberg restructures and reorganises time – interweaving new layers into it and taking apart others to create weaves of concentrated moods and meaning from things that are of both an everyday and a special nature.

Certain details reoccur in the carefully considered exhibition: candles, lush hedges, lupines, small violets, and putto figures. Hellberg’s interest in rococo imagery is reflected by the mischievous putti in her works on paper and for example features such as glass strawberries alluding to the still-lifes of Jean-Baptiste-Simeon Chardin. With regard to rococo, Hellberg is fascinated by its visual motifs and the levity, sensuality and mischievousness associated with them but also by its more sombre tones: the fears and things that are repressed underlying all that is beautiful and frivolous. Both are equally true for the artist.

The new aspect of Hellberg’s work consists of various knots and weaves, as indicated in the title of the exhibition. They appear in the paintings and on lithographically printed wallpaper as forms resembling nets and basketry but, seen in broader terms, weaves are also created in the paintings by the grids of tiles on walls, the rhythm of staircases leading from one space to another and endlessly overlapping water lily pads.

The knots also have a thematic and methodological meaning. They can both prevent and permit movement forward. In order to be able to use a given knot, it is necessary to practise making it, to repeat its tying and untying, and to recognise and learn its logic. By the same token, painterly thinking is the tying and untying of increasingly skilful knots, finding a way into the painting and back.

Karoliina Hellberg (born 1987) graduated as Master of Fine Arts from the Finnish Academy of Fine Arts in 2015. She has held solo exhibitions at the Didrichsen Art Museum in Helsinki (2019), the Finnish Institute in St Petersburg (2017), HAM Gallery in Helsinki (2016) and Galerie Anhava in Helsinki (2016). In recent years, her works have also been on show at, among other venues, the CHART Art Fair in Copenhagen (2018), Galleri Kant in Copenhagen (2018), the Kuopio Art Museum in Finland (2018), the Finnish Institute in Stockholm (2017) and Galleri Elverket of the Pro Artibus Foundation in Tammisaari (2016–2017). In 2018, Karoliina Hellberg received the Didrichsen Art Museum’s Pro Arte award. Works by her have been acquired for the collections of the Saastamoinen Foundation, the Päivi and Paavo Lipponen Foundation and HAM Helsinki Art Museum, among others, in addition to private collections in Finland, Sweden, Denmark, the United Kingdom, Belgium and the United States.

Sanna Lipponen

 

download as pdf

KAROLIINA HELLBERG
Knot
31.5. – 28.6.2019

 

Karoliina Hellbergs målningar är ymnigt detaljerade och intensiva till färgen – känsliga och öppet sinnliga. Att stiga in i Hellbergs separatutställning Knot är att samtidigt stiga in hennes målningars värld, för de olika elementen både i de pappersbaserade verken och i oljemålningarna flyter ut i rummet som glasskulpturer, tapeter och en mild doft av syren.

Utställningsverken kretsar kring tre teman: reella och fantiserade platser, erotisk rokoko samt olika splitsar och flätverk. Rikt detaljerade interiörer och lummiga trädgårdar är fortfarande centrala motiv i Hellbergs målningar. De bildar strukturer med vilkas hjälp hon utforskar exempelvis tiden, som i målningens värld inte är lineär. Luften vibrerar förutom av syrendoft också av en känsla av ett gåtfullt minne, av tidsavlagringar i rummet och på föremålen. Förutom händelser, möten, minnen och hemligheter från det förflutna väcker de förväntningar på det som komma skall eller påminner oss om sådant som aldrig fick ske. Genom sitt måleri analyserar och organiserar Hellberg tiden på nytt – väver in nya skikt och tar bort andra, varigenom hon av det alldagliga och det specifika skapar både till stämning och innebörd förtätade vävar, flätverk.

I den välgenomtänkta utställningen upprepas vissa detaljer: stearinljusen, de frodiga häckarna, lupinerna, de små violerna och puttofigurerna. I de pappersbaserade verken kan man se Hellbergs intresse för rokokons bildvärld förutom i de lustiga puttofigurerna också i smultronen av glas, en referens till Jean-Baptiste-Siméon Chardins stilleben. I rokokon fascineras Hellberg förutom av motiven och den lättsamhet, sinnlighet och skälmaktighet som stilen generellt förknippas med också av dess mörkare nyanser: alla de uppdämda känslor och rädslor under den vackra och lättsamma ytan. För Hellberg är båda lika sanna.

Nytt i Hellbergs verk är de varierande knutarna och flätverken som också går igen i utställningens namn. I målningarna och den litografiskt mönstrade tapeten syns de som former som liknar nät eller flätad korg, men i ett vidare perspektiv kan man se visuella flätverk också i väggarnas kakelrutsmönster, i rytmerna hos trapporna mellan de olika rummen eller i näckrosbladen som ändlöst omlindar varandra.

Knutarna har också en tematisk och metodologisk betydelse. De kan antingen hindra eller möjliggöra ett fortskridande. Att knyta en viss knut kräver övning: knyta och öppna upprepade gånger, identifiera knuten, lära sig dess logik. På samma sätt handlar måleriskt tänkande om att knyta och öppna allt konstfärdigare knutar, att finna en väg till målningen och tillbaka.

Karoliina Hellberg (f. 1987) utexaminerades som bildkonstmagister från Bildkonstakademin 2015. Hon har hållit separatutställningar på Didrichsens konstmuseum i Helsingfors (2019), Finlands institut i S:t Petersburg (2017), HAM-galleriet i Helsingfors (2016) samt Galerie Anhava i Helsingfors (2016).Under de senaste åren har Hellbergs verk dessutom visats på bl.a. konstmässan CHART i Köpenhamn (2018), Galleri Kant i Köpenhamn (2018), Kuopio konstmuseum (2018), Finlandsinstitutet i Stockholm (2017) samt Pro Artibus Galleri Elverket i Ekenäs (2016–2017).År 2018 tilldelades Hellberg Didrichsens konstmuseums utmärkelse Pro Arte. Hennes verk ingår i bl.a. Saastamoinenstiftelsens, Päivi och Paavo Lipponens fonds och Helsingfors konstmuseum HAM:s samlingar samt i privata samlingar i Finland, Sverige, Danmark, England, Belgien och Förenta staterna.

Sanna Lipponen