Press

Jani Ruscica Human Flesh, 2019 2K video, stereo sound 16 min Still image: Courtesy of the artist
Jani Ruscica A, 2018–2019 wood relief 90 x 84 cm Photo: Jussi Tiainen
Jani Ruscica P for Platinum, 2018 woodcut 98 x71 cm Photo: Jussi Tiainen
Press ReleaseFiEnSv
download as pdf

JANI RUSCICA
HUMAN FLESH
3.–27.10.2019

Jani Ruscica (s. 1978) yhdistää tuotannossaan laaja-alaisesti taiteellisen ilmaisun eri muotoja: liikkuva kuva, kuvanveisto ja performanssi käyvät vuoropuhelua kuvan, äänen ja kielen kanssa. Ruscican moniulotteiset teokset valmistuvat yhteistyössä useiden eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Analyyttinen ja kulttuuriantropologinen ote kuvaa hänen poikkitaiteellista työskentelytapaansa. Teoksiensa kautta Ruscica käy keskustelua esittämisen ja merkityssuhteiden välisistä kysymyksistä. Näkyväksi tehtyjen asioiden ohella yhtä tärkeän merkityksen saavat katvealueet ja välitilat, jotka jäävät määrittelemättä.

Näyttelyn nimiteos, episodimainen Human Flesh -lyhytelokuva tutkii miten aistikokemusta voidaan välittää kielen, eleiden, muotojen, äänen ja kuvien kautta. Elokuva tapahtuu valkoisessa tilassa, jossa ihmisten ja objektien väliset mittasuhteet hämärtyvät. Fold in and Fall Flat -teos koostuu direct manipulation -nukesta ja 3D-animaatiosta. Teospari tutkii kehon kykyä esittää ja siirtymiä eri muotojen välillä. Kookkaassa nukessa yhdistyy kuvanveisto ja teatteritaide, kun taas animaatiossa toistuva nukkea muistuttava hahmo muuttuu virtuaaliseksi sijaiskehoksi. Näyttelyn kolmas teoskokonaisuus muodostuu puureliefeistä ja puupiirroksista, jotka esittävät antropomorfisia kirjaimia. Ihmishahmoja muistuttavat tyylitellyt kirjainmerkit ilmaisevat kukin tiettyä materiaalia ja väriä: p on platina, a on alabasteri ja r on ruoste.

Human Flesh -näyttelyn teoksia yhdistää Ruscican aiemmastakin tuotannosta tunnistettavien teemojen ja elementtien tarkastelu: performatiivisuus, materiaalisuus ja veistoksellisuus sekä siirtymät eri ilmaisumuotojen ja tilojen välillä. Teoksille on ominaista humaani ja tutkiva lähestymistapa, johon sekoittuu ajoittain myös huumoria. Pohjimmiltaan niissä on kyse kommunikaatiosta: merkitysten ja kokemusten välittämisestä – ja sen haasteellisuudesta – sekä siitä miten viesti, merkki tai objekti irrotettuna tutusta yhteydestä avaa uusia näkökulmia ja tulkinnan mahdollisuuksia.

Suomalais-italialainen Jani Ruscica on opiskellut kuvanveistoa Chelsea College of Art & Designissa Lontoossa ja mediataidetta Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Viime vuosina Ruscicalla on ollut yksityisnäyttelyitä Suomessa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, esimerkiksi CAG-galleriassa Connecticutissa, Otto Zoo -galleriassa Milanossa, Nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä ja CIRCA Projects -tilassa Newcastlessa. Lisäksi Ruscica on osallistunut laajasti ryhmänäyttelyihin, kuten: The Studio for Arousing Tools, M HKA, Antwerpen; 1st Riga International Biennial of Contemporary Art, Riika; Kehonkuva, Wäinö Aaltosen museo, Turku; Triple Point of Matter, Fondation Fiminco, Pariisi; ja Passengers, Salon Dahlmann, Berliini. Hänen teoksiaan on esitetty useilla kansainvälisillä filmifestivaaleilla. Vuonna 2018 hän sai Suomen Taideyhdistyksen William Thuring -pääpalkinnon.

Päivi Lappalainen

download as pdf

JANI RUSCICA
HUMAN FLESH
3–27 October 2019

In his works Jani Ruscica (born 1978) combines a wide range of different forms of artistic expression: the moving image, sculpture and performance engage in a dialogue with images, sound and language. Ruscica’s multidimensional works are prepared in collaboration with professionals and experts in different areas. His cross-disciplinary method in art is characterised by an analytical and cultural-anthropological approach. Through his works, Ruscica discusses issues of representation and relations of meaning. Alongside the things that are made visible, equal importance is given to dead zones and interstices that remain undefined.

The eponymous work of the exhibition, the episodic Human Flesh short film, explores how sensory experience can be passed on via language, gestures, forms, sounds and images. The film takes place in a white space where the proportions of people and objects are blurred. Fold in and Fall Flat consists of a direct manipulation puppet and a 3D animation. This pair of works investigates the ability of the body to represent and transitions between different forms. The large puppet combines sculpture with theatre art, while the figure that resembles the puppet and appears in the animation turns into a virtual surrogate body. The third set of works in the exhibition consists of wooden reliefs and woodblock prints of anthropomorphic letters. The stylised letters resembling human figures individually express given materials and colours. P is for platinum, a is alabaster and r is for rust.

A shared feature of the works in the Human Flesh exhibition is that they explore themes and elements that can be identified in Ruscica’s earlier work: performativity, materiality, sculpturality and transitions between different forms of expression and spaces. The works are characterised by a humane and explorative approach occasionally mixed with humour. Ultimately, they have to do with communication, the transmission of meanings and experiences – and its challenges – and how a message, sign or object removed from a familiar context will open up new perspectives and opportunities for interpretation.

The Finnish-Italian artist Jani Ruscica studied sculpture at the Chelsea College of Art & Design in London and media art at the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki. In recent years he has held solo exhibitions in Finland, Europe and North America, for example at the CAG gallery in Connecticut, the Otto Zoo gallery in Milan, the Kiasma Museum of Contemporary Art in Helsinki and the Circa Projects space in Newcastle. Ruscica has also participated widely in group exhibitions, including: The Studio for Arousing Tools, M HKA, Antwerp; The 1st Riga International Biennial of Contemporary Art, Riga; Kehonkuva (Body Image), the Wäinö Aaltonen Museum of Art, Turku; Triple Point of Matter, Fondation Fiminco, Paris; and Passengers, Salon Dahlmann, Berlin. Works by Jani Ruscica have also been shown at many international film festivals. In 2018, he was awarded the William Thuring Foundation’s Main Prize of the Finnish Art Society.

Päivi Lappalainen

download as pdf

JANI RUSCICA
HUMAN FLESH
3.–27.10.2019

Jani Ruscica (f. 1978) kombinerar ett brett spektrum konstnärliga uttrycksformer i sin produktion: rörlig bild, skulptur och performance för en dialog med bild, ljud och språk. Ruscica tillverkar sina mångdimensionella verk i samarbete med yrkesfolk och experter från många olika områden. Hans tvärkonstnärliga arbetssätt präglas av ett analytiskt och kulturantropologiskt grepp. Via sina verk diskuterar Ruscica frågor kring efterlikning och betydelserelationer. Betydelsefullt är inte enbart det som gjorts synligt; även diffusa skuggområden och mellanrum får en lika stor betydelse.

Verket som gett utställningen dess namn, kortfilmen Human Flesh, studerar hur sinnesförnimmelser kan förmedlas genom språk, gester, former, ljud och bild. Filmen utspelar sig i ett vitt rum där proportionerna mellan människor och objekt blir oklara. Verket Fold in and Fall Flat består av en s.k. direktmanipulationsdocka samt en 3D-animation. Verkparet utforskar dels kroppens förmåga att efterlikna och föreställa, dels förskjutningar mellan olika former. Den stora dockan kombinerar skulptur och teater, medan åter den dockliknande gestalten i animationen förvandlas till en virtuell surrogatkropp. Det tredje utställda verket består av träreliefer och träsnitt som föreställer antropomorfa bokstäver. Varje människoliknande skrivtecken representerar ett visst material och en viss färg: p är platina, a är alabaster och r är rost.

Gemensamt för utställningsverken är att de studerar teman och element som vi känner igen från Ruscicas tidigare produktion: det performativa, det materiella och det skulpturala samt mellanstadierna mellan olika uttryckssätt och tillstånd. Verken genomsyras av en human och utforskande approach, tidvis kryddad med humor. I grunden handlar de om kommunikation: om förmedling av betydelser och erfarenheter – och om hur krävande det är – samt om hur ett budskap, ett tecken eller ett objekt som ryckts loss från sitt normala sammanhang öppnar nya perspektiv och tolkningsmöjligheter.

Finsk-italienska Jani Ruscica har studerat skulptur vid Chelsea College of Art & Design i London samt mediekonst vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Under de senaste åren har han haft separatutställningar i Finland, i andra europeiska länder och i Nordamerika, exempelvis på Connecticut Art Gallery, galleri Otto Zoo i Milano, Museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors samt CIRCA Projects i Newcastle. Dessutom har Ruscica deltagit i många grupputställningar, däribland: The Studio for Arousing Tools, M HKA, Antwerpen; 1st Riga International Biennial of Contemporary Art, Riga; Kroppsbild, Wäinö Aaltonens museum, Åbo; Triple Point of Matter, Fondation Fiminco, Paris samt Passengers, Salon Dahlmann, Berlin. Hans verk har också visats på talrika internationella filmfestivaler. År 2018 tilldelades Jani Ruscica Finska Konstföreningens William Thuring -huvudpris.

Päivi Lappalainen