Press

Anna Estarriola Resonance, 2019 glass fibre, plaster, textile, sound system, electronics 125 x 282 x 125 cm Photo: Jussi Tiainen
Anna Estarriola Transition / assisted breathing, 2019 casted stone powder, wood, medical ventilation unit, chroma key blue paint 124 x 60 x 60 cm Photo: Jussi Tiainen
Anna Estarriola Ongoing, 2019 synthetic fibres, wood, motorised mechanism 40 x 135 x 130 cm Photo: Jussi Tiainen
Press ReleaseFiEnSv
download as pdf

ANNA ESTARRIOLA
Hideouts
31.10. – 24.11. 2019

Anna Estarriolan näyttely Hideouts esittelee katsojalle ihmeellisen maailman, jossa omintakeinen ja rikas mahdollisuuksien kuvittelu yhdistyy tarkkaan ilmaisuun. Näyttelykokonaisuudessa on esillä uusia teoksia, jotka taiteilijan työskentelylle ominaiseen tapaan yhdistelevät lukuisia taiteen ilmaisumuotoja.

Monipuolisesti liikkuvaa kuvaa, ääntä ja kuvanveistoa yhdistävissä teoksissaan Estarriola tutkii todellisuuden havaitsemisen rajoja, luonnontieteen ilmiöitä ja kommunikaatiota. Häntä kiehtovat, hämmentävät ja askarruttavat ihminen, liikkuva kuva sekä liikkuvat kehot ja objektit. Työskentelyssään taiteilija pohtii mm. mitä kaikkea emme tiedä, minkälaisia todellisuuksia meiltä voi olla katseelta piilossa, ja jos katsoo oikein tarkkaan, olisiko niistä mahdollista havaita jotain? Katse kulkee paikoin mikroskooppisen lähelle kohdettaan, siirtyen seuraavaksi hyvinkin kauas, tähtitaivaalle.

Estarriolaa kiinnostavat resonanssin, vaimentumisen ja siirtymien kaltaiset asiat, joita hän lähestyy työskentelyssään intuitiivisesti ja rikkaan mielikuvituksellisen pohdinnan kautta. Teokset tarjoavat katsojalle askarruttavia asetelmia ja liikuttavia kohtaamisia. Pohdinta samanaikaisista sisäkkäisistä todellisuuksista ja kokemus toisen sisällä olemisesta on toiminut näyttelyn ajatuksellisena lähtökohtana, ja on mukana tavalla tai toisella kaikissa näyttelykokonaisuuden teoksissa.

Teoksen Muffled lähtökohtana on taiteilijan omasta ihosta otettu näytepala, joka on suurennettu yli kaksituhatkertaiseksi alkuperäiseen kokoonsa nähden. Ääntä, liikkuvaa kuvaa ja veistoksen elementtejä yhdistävässä teoksessa Guided katsoja taas kohtaa pienen olennon, jolla on kuulokkeet päässä. Katsojalle on tarjolla omat kuulokkeet, ja puettuaan ne ylle, katsoja ja olento kuuntelevat yhdessä lyhyen meditatiivisen läsnäoloharjoituksen.

Estarriolan teoksille on ominaista olentojen ja kohtaamisten riemastuttava tasavertaisuus ja teosten käsitteellisten ja kokemuksellisten elementtien vahva samanaikainen läsnäolo. Teoksessa Resonance suuren olennon sisälle kurkistaa kolme hohtaviin oranssinvärisiin suojapukuihin puettua hahmoa. Olennon suuren kaikukopan suojasta kuuluu ääntä, jossa on sekä harmonisia että riitasointuisia piirteitä. Ääni resonoi veistoksen rakenteen kanssa ja saa sen kevyesti värähtelemään.

Anna Estarriola (s. 1980, Katalonia) on valmistunut taiteen maisteriksi Barcelonan yliopistosta kuvanveiston osastolta vuonna 2004 ja Kuvataideakatemiasta tila-aikataiteen osastolta vuonna 2009. Estarriolan teoksia on parhaillaan esillä Oulun taidemuseossa. Lisäksi hänen töitään nähty viime vuosina mm. OpenART Public Art Biennialissa Örebrossa (2019), Mäntän kuvataideviikoilla (2019), Tallinnan Kunstihoonessa (2018), EMMA Espoon Modernin taiteen museon kokoelmanäyttelyssä (2018), Watermans Art Centressä Lontoossa (2018), Galleria Sinnessä (2018), Turku Biennaalissa (2017), Norrköpingin taidemuseossa (2017), Max Estrella -galleriassa Madridissa (2017), Porin taidemuseossa (2017) ja Nykytaiteen museo Kiasmassa (2016). Vuonna 2015 Anna Estarriolalle myönnettiin AVEK-palkinto. Keväällä 2020 Estarriola työskentelee kuusi kuukautta ISCP-residenssissä New Yorkissa.

Hanna Huitu

Kuratoriaalinen keskustelu: Anni Venäläinen ja Markus Åström

download as pdf

ANNA ESTARRIOLA
Hideouts
31 October – 24 November 2019

Anna Estarriola’s exhibition Hideouts presents a curious world where the original and rich imagining of possibilities combines with precise expression. The exhibition features new artworks, which combine several forms of artistic expression.

Combining the moving image, sound and sculpture in varied ways in her work, the artist explores the boundaries of perceiving reality, the phenomena of the natural sciences and communication. She is fascinated, perplexed and preoccupied by creatures, the moving image, and moving bodies and objects. In her oeuvre, the artist considers, among other things, all the aspects that we do not know about and the kinds of realities that may be hidden from our gaze. If we look closely enough, could it be possible to observe something of them? In places, the viewer’s gaze comes microscopically close to its subject after which it moves far away, to the starry sky.

In Hideouts Estarriola is interested in phenomena such as resonance, subsidence and transition, which she approaches intuitively and through rich imaginative thought. Her works offer viewers puzzling situations and moving encounters. Considering simultaneous nested realities and the experience of being inside another have served as the conceptual starting point of the exhibition, being included in one way or another in all the works on display.

Muffled proceeds from a biopsy sample of the artist’s own skin which is magnified 2.000 times in relation to its original size. In Guided, which combines sound, moving image and elements of sculpture, the viewer meets a small character wearing headphones. There are headphones for the viewer also, so the viewer and the creature can both listen to an ongoing audio guide.

Estarriola’s works are characterised by an exhilarating equality of creatures and encounters and the strong simultaneous presence of conceptual and experiential elements. In Resonance, three figures dressed in orange coveralls are peeking inside another larger one. Sounds are heard from within the spacious hollow creature. Both dissonant and consonant voices resonate in the sculptures, making them vibrate gently.

Anna Estarriola (born in 1980 in Catalonia) holds degrees of Master of Fine Arts from the Department of Sculpture of the University of Barcelona (2004) and the Department of Time and Space Arts of the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki (2009). Works by her are currently on display at the Oulu Art Museum. They have also been seen in recent years at, among other venues, the OpenART Public Art Biennale in Örebro, Sweden (2019); the Mänttä Art Festival (2019); Tallinn Art Hall, Estonia (2018); the collections exhibition of the EMMA Espoo Museum of Modern Art (2018); the Watermans Art Centre, London (2018); Gallery Sinne (2018); the Turku Biennale (2017); the Norrköping Art Museum (2017); Max Estrella, Madrid (2017); the Pori Art Museum (2017), and the Museum of Contemporary Art Kiasma (2016). Anna Estarriola was awarded the AVEK Award of the Promotion Centre for Audiovisual Culture in 2015. In the spring of 2020, Anna Estarriola will work for six months in the ISCP residency programme in New York.

Hanna Huitu

Curatorial discussion: Anni Venäläinen and Markus Åström

download as pdf

ANNA ESTARRIOLA
Hideouts
31.10. – 24.11. 2019

Anna Estarriolas utställning Hideouts exponerar en förunderlig värld där en lika originell som rik variation av hypotetiska möjligheter kombineras med ett exakt uttryck. På utställningen visas nya verk i vilka Estarriola på sitt karakteristiska sätt kombinerar flera konstnärliga uttrycksmedel.

Verken med varierande kombinationer av rörlig bild, ljud och skulptur utforskar dels perceptionens gränser, dels olika naturvetenskapliga och kommunikativa fenomen. Estarriola fascineras av och förundrar sig över frågor kring människan, rörlig bild och rörliga kroppar och objekt. Estarriola dryftar bl.a. det vi inte är medvetna om, vilka slags verkligheter som undflyr vårt synfält och om det vore möjligt att få en skymt av dem om man riktigt skärper blicken. Ställvis rör sig blicken på mikroskopiskt kort avstånd från objektet för att sedan ta ett språng långt bort, upp i stjärnhimmelen.

Resonans, dämpning och förskjutningar är fenomen som fångar hennes intresse och som hon närmar sig både intuitivt och via mångsidig och fantasifull begrundan. För betraktaren erbjuder verken tankeväckande konstellationer och berörande möten. Reflektioner kring simultana verkligheter innanför varandra och upplevelsen av att befinna sig inuti någon annan har tjänat som utställningens idémässiga utgångspunkt som på ett eller annat sätt framträder i alla verk.

Verket Muffled bygger på en liten bit av konstnärens egen hud i mer än tvåtusen gångers förstoring. I verket Guided som kombinerar ljud, rörlig bild och skulpturala element möter betraktaren en liten varelse som bär hörlurar. Hörlurar finns också för betraktaren som med dem på huvudet kan lyssna på en kort meditativ närvaroövning tillsammans med varelsen.

Utmärkande för Estarriolas verk är dels olika varelsers och mötens muntra jämlikhet, dels de begreppsliga och empiriska elementens starka samtidiga närvaro. I verket Resonance ser vi tre gestalter i skinande orangefärgade skyddsdräkter kika in i en stor varelse. Ur varelsens stora resonanslåda hörs både dissonanta och konsonanta röster som är i resonans med skulpturens konstruktion och får den att vibrera lätt.

Anna Estarriola (f. 1980 i Katalonien) utexaminerades som konstmagister från skulpturlinjen vid universitetet i Barcelona 2004 och från linjen för tid- och rumskonst vid Bildkonstakademin i Helsingfors 2009. Hennes verk visas för närvarande på Uleåborgs konstmuseum. Under de senaste åren har Estarriolas verk visats på bl.a. OpenART Public Art Biennial i Örebro (2019), Mänttä konstfestival (2019), Tallinn Kunstihoone (2018), Esbo Moderna Konstmuseum EMMAs samlingsutställning (2018), Watermans Art Centre i London (2018), Galleri Sinne (2018), Åbo Biennal (2017), Norrköpings konstmuseum (2017), Galleri Max Estrella i Madrid (2017), Björneborgs konstmuseum (2017) och Museet för nutidskonst Kiasma (2016). År 2015 tilldelades Anna Estarriola AVEK:s pris. På våren reser hon till New York för att under sex månader arbeta på ISCP-residenset.

Hanna Huitu

Kuratoriska diskussioner: Anni Venäläinen och Markus Åström