Press

Broken Landscape VII, 2019 pigment print, Diasec 130 x 180 cm
Press ReleaseFISvEn

ANTTI LAITINEN
Broken Landscape
6.–30.8.2020

 

Antti Laitisen (s. 1975) teosten syntytavat jäävät mieleen. Monet muistavat taiteilijan purjehduksen kaarnaveneellä Viroon. Teoksen, jossa hän kaatoi aarin alueelta metsän, lajitteli kuukausien ajan siihen kuuluvaa materiaalia, myös maa-aineksia, ja kokosi niistä alkuperäisen metsän kokoisen installaation. Toisen, jossa hän leikkasi meren jäähän moottorisahalla jakolinjan. Miten hän upposi kylmään suohon.

Laitinen on pitkään työskennellyt metsän, puiden parissa. Hän saattaa pilkkoa puun ja rakentaa sen uudestaan. Hän saattaa rakentaa puulle haarniskan pellistä tai naulata puunpalalle nauloista pinnan. Kesällä 2019 Laitinen toteutti Brysselissä Turnay Solvay -puistoon teoksen Nail Trunk, jossa hän peitti kaadetun pyökin kuusimetrisen rungon naulapeitteeseen, vasaroimalla puun pintaan huopanauloja, yksi naula kerrallaan, yhdessä vapaaehtoisten osallistujien kanssa. Teema jatkuu Galerie Anhavan näyttelyssä. Mukana on uusi teos, jossa Laitinen on naulannut löytämälleen vanhalle juurakolle suomumaisen suojuksen. Hakkuualustana toimineessa juurakossa näkyvät erilaiset ihmisen ja luonnon jäljet – puun kasvun vuosirenkaat, halonhakkuun jäljet, hyönteisten kaivertavat aukot, ja uusimpana lisänä taiteilijan pintaan vasaroimat tuhannet naulat.

Nyt avattavassa näyttelyssä Antti Laitinen keskittyy näyttelyn nimen mukaisesti Broken Landscape -sarjan valokuviin, joista ensimmäisen hän esitti edellisessä Galerie Anhavan näyttelyssä ja pari seuraavaa vuoden 2018 Paris Photon sooloesiintymisessä. Nämä teokset ovat eräänlaista vuoropuhelua puiden ja pensaiden kanssa. Laitinen käyttää pensaita yhtäältä ikään kuin graafisena materiaalina ja toisaalta päästää meidät näkemään asioita, joita muuten emme näkisi. Hän leikkaa pensaisiin aukkoja tai taivuttelee niiden oksista ympyröitä: me näemme joko läpi tai metsän sisukseen ja teoksen kokonaishahmo on mieleenpainuva, tasapainoinen, absurdin kaunis. Näissä teoksissa Laitinen käyttää kasveja, jotka ovat niin elinvoimaisia, että niitä ei saa hävitetyksi yrittämälläkään. Me siis tiedämme, että valokuvaan ikuistettu käsitelty pensas on laisensa vain hetken ajan. Jo lyhyen tovin jälkeen luonto valtaa tilansa takaisin, ja ihmisen kädenjälki katoaa uuteen kasvuun.

Esille tulee myös videoteos Fall and Rise, jossa pimeän metsän keskellä seisova valaistu mänty lysähtää kokoon ja nousee kitkutellen takaisin pystyyn. Tässä teoksessa on ilmeisenä Laitisen teoksia usein sävyttävä tragikoomisuus ja huumori, joka kohdistuu paitsi elämän yleisiin ilmiöihin myös taiteilijaan itseensä.

Antti Laitinen on valmistunut Kuvataideakatemiasta Helsingissä vuonna 2004. Viime vuosina hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä mm. Galerie Valérie Bachissa, Brysselissä (2019), Günter Grass Galleryssä Gdanskissa (2016) ja Galleri Andersson/Sandströmissä Tukholmassa (2013). Antti Laitinen on osallistunut lukuisiin merkittäviin kansainvälisiin ryhmänäyttelyihin, mm. Beijing Riverside Art Gallery (2019), Savina Museum of Contemporary Art, Seoul (2019); Salon Dahlmann, Berlin (2018); Art Gallery of Alberta (2017); ”Utopia/Heterotopia” Wuchen, Kiina (2016); Istanbul Modern, Istanbul (2015) ja MAC/VAL, Val-de-Marne, Ranska (2015) ”Treasure of Lima: A Buried Exhibition”, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Academy, Wien (2014).  Vuonna 2013 Laitinen edusti Suomea Terike Haapojan kanssa Venetsian Biennaalissa, ja osallistui Liverpoolin Biennaaliin vuonna 2010. Hänen teoksiaan on lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kokoelmissa, mm. Saatchi Collection, Lontoo, Saastamoisen säätiön kokoelma, ArtCenter/Istanbul, Helsingin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Wäinö Aaltosen Museo/Turun taidemuseo ja Zabludowicz Collection, Lontoo.

 

Antti Laitinen
Broken Landscape
6–30.8.2020

 

Antti Laitinen (f. 1975) brukar skapa sina verk på ett sätt som fastnar i minnet. Många minns hans seglats till Estland med en barkbåt. Liksom också verket där han fällde en ar skog, sedan under flera månader sorterade det material som uppstått, inklusive jordsubstanserna, för att slutligen sammanställa alltsammans till en installation lika stor som den ursprungliga skogsplätten. Eller verket där han med motorsåg sågade upp en linje i havsisen. Eller hur han sjönk ner i ett kallt kärr…

Laitinen har länge arbetat med skog och träd. Han kan hugga upp ett träd och sedan återskapa det. Han kan skapa ett plåtharnesk åt ett träd eller hamra in spikar på en träbit så att de bildar en obruten metallyta. Sommaren 2019 gjorde Laitinen verket Nail Trunk i parken Turnay Solvay i Bryssel, där han tillsammans med frivilliga medhjälpare täckte stammen av ett fällt bokträd med filtspik, en spik i sänder. Det temat fortsätter på utställningen på Galerie Anhava. Där ingår ett nytt verk där Laitinen har spikat ett fjällaktigt harnesk på en trädrot. På trädroten syns olika slags spår av både människan och naturen: årsringar, yxhugg, håligheter som insekter urholkat och – som det färskaste tillägget – de tusentals spikar som konstnären hamrat in.

På sin nya utställning fokuserar Antti Laitinen, såsom namnet antyder, på fotografier ur serien Broken Landscape, av vilka han visade det första på sin föregående utställning på Galerie Anhava och de två följande på sitt soloframträdande 2018 på fotomässan Paris Photo. De här verken för ett slags dialog med träd och buskar. Laitinen använder buskar dels som ett grafiskt material, dels låter han oss se sådant som vi inte annars skulle se. Han klipper upp öppningar i buskarna och böjer grenarna till cirklar: vi ser antingen rakt igenom dem eller djupt in i skogen. Helhetsintrycket blir starkt, harmoniskt och absurt vackert. I dessa verk använder Laitinen växter som är så livskraftiga att de är snarast omöjliga att utrota. Vi vet med andra ord att den behandlade buske som förevigats på fotografiet är sådan vi ser den bara under en kort tid. Strax återtar naturen sitt, och de spår människan lämnat täcks över av ny växtlighet.

På utställningen visas också videoverket Fall and Rise, där en upplyst fura mitt i skogen sjunker ihop för att sedan mödosamt resa sig upp igen. Här är den tragikomik och humor uppenbar som ofta präglar Laitinens verk och berör inte bara allmänna livsfenomen utan också konstnären själv.

Antti Laitinen utexaminerades från Bildkonstakademin i Helsingfors 2004. Under de senaste åren har han haft separatutställningar bl.a. på. Galerie Valérie Bach, Bryssel (2019), Günter Grass Gallery, Gdansk (2016) och Galleri Andersson/Sandström, Stockholm (2013). Laitinen har också deltagit i flera betydande internationella grupputställningar, bl.a. Beijing Riverside Art Gallery (2019), Savina Museum of Contemporary Art, Seoul (2019); Salon Dahlmann, Berlin (2018); Art Gallery of Alberta (2017); ”Utopia/Heterotopia”, Wuchen, Kina (2016); Istanbul Modern, Istanbul (2015), MAC/VAL, Val-de-Marne, Frankrike (2015) och ”Treasure of Lima: A Buried Exhibition”, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Academy, Wien (2014). År 2013 var Laitinen tillsammans med Terike Haapoja Finlands representant på Venedigbiennalen och år 2010 deltog han i Liverpoolbiennalen. Hans verk ingår i talrika inhemska och internationella samlingar, bl.a. Saatchi Collection, London, Saastamoinenstiftelsens samling, ArtCenter/Istanbul, Helsingfors konstmuseum, Museet för nutidskonst Kiasma, Wäinö Aaltonens Museum/Åbo konstmuseum samt Zabludowicz Collection, London.

Antti Laitinen
Broken Landscape
6–30 August 2020

 

Antti Laitinen (b.1975) creates his works in truly memorable ways. Many of us recall, for instance, how the artist set sail to Estonia in a boat made of bark. Or the work where he cut down a 10 x 10 metre forest plot, spent months sorting the resulting material (including the soil), and then put together an installation the size of the original plot. In another work, he cut a dividing line into ice with a chainsaw, and once he became submerged in a cold swamp.

Laitinen’s practice has long revolved around trees and the forest. He may, for example, cut a tree to pieces and then reconstruct it, encase the tree in a piece of armour made from sheet metal, or cover the tree with nails. In the summer of 2019, Laitinen carried out a project called Nail Trunk in the Tournay-Solvay Park in Brussels. The work was based on the six-metre trunk of a fallen beech tree, which Laitinen covered with nails that he painstakingly hammered in place with a group of volunteers. Laitinen will return to this theme in the exhibition organised at Galerie Anhava. The exhibition includes a new piece by Laitinen, who has built a scale-like guard onto an old tree stump that he found. The stump was previously used for chopping wood, and you can see different traces left by people and nature on its surface – growth rings, axe cuts, holes drilled by insects, and finally, thousands of nails hammered onto the trunk by the artist.

In this exhibition, as the name of the exhibition already implies, Antti Laitinen focuses on photographs from the Broken Landscape series. The first of these photographs was on display in Laitinen’s previous exhibition at Galerie Anhava, and two others were included in Laitinen’s solo exhibition at Paris Photo 2018. Laitinen’s works can be regarded as pieces of dialogue with the trees and the bushes. On the one hand, Laitinen uses the bushes as visual elements; on the other hand, he lets us see things which would normally remain out of sight. By cutting holes into the bushes and forming circles by bending the branches, he lets us look either through the bushes or straight into the forest. The overall shape of the work is memorable, balanced and absurdly beautiful. In these works, Laitinen uses plants that look so vibrant that it would be impossible to destroy them even if you tried. In other words, we realise that the bush shown in the photograph can only remain in that condition for a short while. Nature will soon claim back the space that belongs to it, covering the man-made marks with new growth.

The exhibition also includes a video work Fall and Rise where an illuminated pine tree stands in the middle of a dark forest. Suddenly, the tree collapses, but then it laboriously gets back up. The work is a good example of the tragicomic and humorous qualities that are characteristic of Laitinen’s works. The humour is targeted both at common occurrences in life and at the artist himself.

Antti Laitinen graduated from the Academy of Fine Arts, Helsinki, in 2004. His has recently organised solo exhibitions at e.g. Galerie Valérie Bach, Brussels (2019), Günter Grass Gallery, Gdansk (2016), and Galleri Andersson/Sandström, Stockholm (2013). Laitinen has also taken part in various important group exhibitions internationally, including e.g. the Beijing Riverside Art Gallery (2019), Savina Museum of Contemporary Art, Seoul (2019), Salon Dahlmann, Berlin (2018), Art Gallery of Alberta (2017), “Utopia/Heterotopia” Wuchen, China (2016), Istanbul Modern, Istanbul (2015), MAC/VAL, Val-de-Marne, France (2015), “Treasure of Lima: A Buried Exhibition” and Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Academy, Wien (2014). In 2013, Laitinen represented Finland together with Terike Haapoja in the Venice Biennale, and he also took part in the Liverpool Biennial in 2010. Laitinen’s works are included in several collections both in Finland and abroad, including the Saatchi Collection, London, the Saastamoinen Foundation’s art collection, ArtCenter/Istanbul, Helsinki Art Museum, Museum of Contemporary Art Kiasma, Wäinö Aaltonen Museum of Art/Turku Art Museum, and Zabludowicz Collection, London.