Press

Matti Kujasalo Painting, 2019 acrylic on canvas 200 x 200 cm photo: Jussi Tiainen
Matti Kujasalo Painting, 2019 acrylic on canvas Ø 150 cm photo: Jussi Tiainen
Matti Kujasalo Painting, 2019 acrylic on canvas Ø 175 cm photo: Jussi Tiainen
Press ReleaseFiEnSv
download as pdf

MATTI KUJASALO
5.–29.3.2020

Matti Kujasalo (s. 1946, Helsinki) on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista kuvataiteilijoista ja hänen mittavalla taiteellisella tuotannollaan on tärkeä rooli kansainvälisessä konstruktivistisessa suuntauksessa. Kujasalon taidetta voi lähestyä niin geometrisen konstruktivismin kuin konkretismin kautta, samoin optinen taide ja minimalismi tarjoavat yhtymäkohtia. Erityislaatuista Kujasalon visuaaliselle ilmaisulle on teosten tarkkuus, seesteisyys ja ilmavuus. Vaikka maalaukset ovat toteutukseltaan hyvin systemaattisia ja niukkoja, olemukseltaan ne viittaavat ei-materiaaliseen maailmaan ja kosmiseen ulottuvuuteen – tämä yhdistelmä antaa niille kiehtovia, katsojaan vetoavia ominaisuuksia.

Kujasalon geometriset kompositiot voi purkaa konkretismin periaatteiden mukaan kolmeen komponenttiin: väriin, viivaan ja pintaan. Keskeistä Kujasalon työskentelyssä on hänen kehittämänsä ainutlaatuinen yhtä aikaa sekä visuaalinen että numeerinen menetelmä, jonka pohjalta maalausten tarkat kuviot syntyvät. Pitkälle kehittynyt tekniikka puolestaan perustuu maalattujen väripintojen ja niiden päälle kiinnitettyjen teippausten kerrostamiseen; kuviot syntyvät kun maalipintojen päältä poistetaan teippejä kerros kerrokselta. Lopulta, pala kerrallaan poistettujen teippien jälkeen, näkyvillä ovat pienten värialueiden rytmikkäät ja symmetriset geometriset muodot.

Viime vuosina Kujasalo on keskittynyt entistä enemmän väriin. Aiemmin hallinnut mustavalkoisuus on väistynyt ja nyt värit ja niiden yhdistelmät ovat merkityksellisessä roolissa. Näyttely keskittyykin juuri värikkäisiin teoksiin; suurikokoisissa maalauksissa värit ovat rauhallisia ja harmonisia, kun taas pienemmissä maalauksissa väriyhdistelmät ovat vahvoja ja intensiivisiä. Kujasalon maalaukset vetoavat vahvasti näköaistiin: väriyhdistelmien ja kuvioiden jännite maalauspinnalla muodostaa erityisen painottoman ”kosmisen” tilan, joka vaikuttaa olevan samanaikaisesti putoavassa, sykkivässä, värisevässä ja kohti tulevassa liikkeessä. Kaksiulotteisen kuvapinnan tilallinen olemus syntyy moniulotteisen kuvion syvyysvaikutelman kautta ja tämä optinen harha puolestaan saa aikaan illuusion kolmannesta ulottuvuudesta.

Näyttelyssä on mukana sekä ensimmäistä kertaa esillä olevia uusia teoksia että maalauksia viime vuosilta, jotka ovat olleet Finnish Aalto -ryhmänäyttelyssä Busanissa, Etelä-Koreassa (2019), sekä Kujasalon yksityisnäyttelyssä Galerie Denise Renéssä Pariisissa (2018). Kujasalon teoksia on ollut esillä laajasti yksityis- ja ryhmänäyttelyissä kotimaisissa ja eurooppalaisissa gallerioissa ja museoissa. Lahjoitusten myötä Kujasalon teoksia löytyy kahdesta merkittävästä yhdysvaltalaisesta taidekokoelmasta: LACMA-museosta Los Angelesissa ja The Phillips Collection -museosta Washingtonissa. Lisäksi hänen teoksiaan on hankittu mm. seuraavien museoiden ja säätiöiden kokoelmiin: Albertina, Wien; Arithmeum, Bonn; EMMA Espoon modernin taiteen museo, Espoo; Forum Konkrete Kunst, Erfurt; GASK Gallery of the Central Bohemian Region, Kutna Hora; HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki; Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelma, Rovaniemi; Josef Albers Museum, Bottrop; Moderna Museet, Tukholma; Porin taidemuseo, Pori; Saastamoisen säätiön taidekokoelma, Espoo; ja Sara Hildénin taidemuseo, Tampere. Julkisten kokoelmien ohella Kujasalon teoksia on lukuisissa yksityisissä taidekokoelmissa kotimaassa, Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa.

Päivi Lappalainen

download as pdf

MATTI KUJASALO
5–29 March 2020

Matti Kujasalo (born 1946, Helsinki) is one of Finland’s most widely known artists abroad and his extensive oeuvre has played an important role in international constructivist art. His work can be approached via geometric constructivism and concretism alike, while op art and minimalism also provide points of contact. The unique feature of Kujasalo’s form of visual expression is the precision, tranquillity and airiness of his works. Although the paintings are executed in a highly systematic and spare manner, their essence points to a non-material world and a cosmic dimension – a combination that gives them fascinating properties that appeal to the viewer.

Following the principles of concrete art, Kujasalo’s geometric compositions can be broken down into three components: colour, line and surface. A core aspect of the artist’s work is a unique method that is both visual and numerical at the same time, forming the basis from which the precise designs of the paintings are created. The evolved technique, in turn, is based on the layering of painted  surfaces of colours  and masking tape placed on them; the designs gain form  as the tapes are removed layer by layer from the painted surfaces. Finally, after the tapes have been removed bit by bit, the rhythmic and symmetrical geometric shapes of the small areas of colour come into view.

In recent years, Kujasalo has focused increasingly on colours. His previously predominant black and white monochrome has given way, and colours and their combinations now have an important role. The present exhibition, in fact, concentrates on works in colour; the large paintings are calm and harmonious, while the smaller ones contain strong and intense combinations of colours. Kujasalo’s paintings have a strong appeal to the sense of sight: the tensions of the combinations of colour and the designs on the painted surface creates a special weightless ‘cosmic’ space that appears to be in a movement that is falling, throbbing, trembling and coming towards the viewer, all at the same time. The spatial nature of the two-dimensional visual space is created by the impression of depth of the multidimensional design, and this optical illusion, in turn, creates the illusion of a third dimension.

This exhibition includes both new works on show for the first time and paintings from recent years that have been displayed at the Finnish Aalto group exhibition in Busan, South Korea (2019) and Kujasalo’s solo exhibition at Galerie Denise René in Paris (2018). Kujasalo’s works have also been displayed extensively in solo and group exhibitions in Finnish and European galleries and museums. Donations have included his works in two important American art collections: the LACMA museum in Los Angeles and the Phillips Collection museum in Washington DC. Paintings by Kujasalo have also been acquired for the collections of the following museums and foundations, among others: Albertina, Vienna; Arithmeum, Bonn; EMMA Espoo Museum of Modern Art, Espoo; Forum Konkrete Kunst, Erfurt; the GASK Gallery of the Central Bohemian Region, Kutna Hora; HAM Helsinki Art Museum, Helsinki; the Jenny and Antti Wihuri Foundation, Rovaniemi; the Josef Albers Museum, Bottrop; Moderna Museet, Stockholm; the Pori Art Museum, Pori; The Saastamoinen Foundation Collection, Espoo; and the Sara Hildén Art Museum, Tampere. Alongside public art collections, there are also works by Kujasalo in many private art collections in Finland, Europe, Japan and the United States.

Päivi Lappalainen

download as pdf

MATTI KUJASALO
5.–29.3.2020

Matti Kujasalo (f. 1946, Helsingfors) hör till de internationellt mest kända finländska bildkonstnärerna, och hans konstnärliga produktion intar en central plats i den internationella konstruktivistiska traditionen. Kujasalos konst kan betraktas via såväl den geometriska konstruktivismens som konkretismens perspektiv, och därtill har den beröringspunkter också med opkonsten och minimalismen. Utmärkande för Kujasalos visuella uttryck är precision, klarhet och luftighet. Trots målningarnas accentuerat systematiska och knapphändiga utförande tycks de till sitt väsen referera till den icke-materiella världen och den kosmiska dimensionen – en kombination som tillför dem fascinerande och appellerande egenskaper.

Kujasalos geometriska kompositioner kan enligt konkretismens principer brytas upp i tre komponenter: färg, linje och yta. Det centrala i hans konst är den unika, samtidigt både visuella och numeriska metod som han utvecklat och som bildar grundvalen för målningarnas exakta mönster. Den kvalificerade tekniken åter bygger på skikt av målade färgytor som förses med tejpningar; mönstren uppstår då tejperna avlägsnas skikt för skikt. Till slut återstår de små färgfältens rytmiska och symmetriska geometriska former.

Under de senaste åren har Kujasalo allt mer fokuserat på färg. Det tidigare dominerande svartvita har vikit undan för färger och färgkombinationer som nu spelar en central roll. Utställningen fokuserar just på färggranna verk: de stora målningarnas färger är lugna och harmoniska, medan åter färgkombinationerna i de mindre målningarna är starka och intensiva. Kujasalos målningar vädjar starkt till vårt synsinne: färgkombinationernas och mönstrens spänningar på ytan skapar ett säreget tyngdlöst rum som tycks vara i en samtidigt fallande, pulserande och vibrerande rörelse mot betraktaren. Den tvådimensionella bildytans rumsliga karaktär uppstår via det mångdimensionella mönstrets djupverkan, och denna optiska villa åter skapar en illusion av en tredje dimension.

På utställningen visas dels nya verk för första gången, dels målningar som Kujasalo gjort under de senaste åren och som visats på grupputställningen Finnish Aalto i Busan i Sydkorea (2019) och på Kujasalos separatutställning på Galerie Denise René i Paris (2018). Kujasalos verk har visats på talrika separat- och grupputställningar på både inhemska och europeiska gallerier och museer. Via donationer ingår verk av Kujasalo i två betydande amerikanska konstsamlingar: museet LACMA i Los Angeles och The Phillips Collection i Washington. Därtill har bl.a. följande museer och stiftelser förvärvat verk av Kujasalo till sina samlingar: Albertina, Wien; Arithmeum, Bonn; EMMA Esbo moderna konstmuseum, Esbo; Forum Konkrete Kunst, Erfurt; GASK Gallery of the Central Bohemian Region, Kutna Hora; HAM Helsingfors konstmuseum, Helsingfors; Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Rovaniemi; Josef Albers Museum, Bottrop; Moderna Museet, Stockholm; Björneborgs konstmuseum, Björneborg; Saastamoinenstiftelsens samling, Esbo samt Sara Hildéns konstmuseum, Tammerfors. Förutom i offentliga samlingar ingår verk av Matti Kujasalo också i talrika privata samlingar både i Finland, i övriga Europa, i Japan och i Förenta staterna.

Päivi Lappalainen